Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer measurement systems
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-508-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Baszczyk Mateusz (baszczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych ET1A_K01 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur ET1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi dokonywać analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości stosując odpowiednie narzędzia programowe ET1A_U08, ET1A_U07 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski ET1A_U12 Activity during classes,
Report,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych ET1A_U06 Activity during classes,
Execution of a project,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowanie systemów pomiarowych ET1A_W07, ET1A_W14 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowania w graficznym języku programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView ET1A_W17, ET1A_W07 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizacja systemów na bazie komputerowych kart pomiarowych, rozległych systemów pomiarowych budowanych w oparciu o sieci komputerowe, systemów pomiarowych na bazie magistrali GPIBbus (standard IEEE-488.1, 488.2) ET1A_W17, ET1A_W09 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonywać analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości stosując odpowiednie narzędzia programowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski + - + - - - - - - - -
M_U003 Student ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowanie systemów pomiarowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowania w graficznym języku programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizacja systemów na bazie komputerowych kart pomiarowych, rozległych systemów pomiarowych budowanych w oparciu o sieci komputerowe, systemów pomiarowych na bazie magistrali GPIBbus (standard IEEE-488.1, 488.2) + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Systemy pomiarowe oparte na pakiecie graficznym HP VEE. – Podstawowe bloki pakietu VEE. Zasady tworzenia programu. Sterowanie urządzeniami pomiarowy z poziomu komputera. Zapis danych pomiarowych. Analiza i prezentacja danych. Graficzny interfejs uzytkownika.

2. Systemy pomiarowe oparte na pakiecie graficznym LabView. – Podstawowe bloki pakietu LabView. Zasady tworzenia programu. Sterowanie urządzeniami pomiarowy z poziomu komputera. Zapis danych pomiarowych. Analiza i prezentacja danych. Graficzny interfejs uzytkownika.

3. Magistrala GPIB – Struktura magistrali. Funkcje interfejsowe i komunikaty. Protokół adresowania i transmisji.
Standard SCPI.

4. Magistrala typu Fieldbus (CAN)- Budowa magistrali i jej właściwości. Format ramek. Obsługa błędów. Standardy magistrali CAN. Przykładowe apikacje.

5. Systemy pomiarowe wielkich eksperymentów fizycznych

Laboratory classes:

1. Wprowadzenie do techniki programowania w graficznym języku programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView – 3 godziny – zapoznanie się ze środowiskiem LabView, realizacja pierwszego programu.
2. Oscyloskop cyfrowy – 5 godzin – zaprojektowanie struktury oscyloskopu cyfrowego w programie LabView, realizacja komunikacji komputera z zewnętrznym układem przetworników analogowo – cyfrowych. Prezentacja sygnałów w sposób graficzny. Pomiary częstotliwości generowanych sygnałów różnymi metodami, wykorzystując funkcje dostępne w programie. Analiza i interpretacja wyników.
3. Komunikacja z multimetrem cyfrowym – 5 godzin – zaprojektowanie struktury aplikacji w programie LabView, realizacja komunikacji komputera z multimetrem cyfrowym za pomocą pakietu VISA. Formatowanie danych, prezentacja sygnałów w sposób tekstowy i graficzny.
4. Konsultowanie i ocenianie projektów – 2 godziny – na podstawie wybranego tematu student realizuje samodzielnie projekt według zadanych na zajęciach kryteriów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 52 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z laboratorium
oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2.Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (50%) i wykładów (50%)
3.Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw metrologii.

Recommended literature and teaching resources:

Waldemar Nawrocki – „Komputerowe systemy pomiarowe”
Robert Helsen – „Visual Programming With HP-VEE”;
Johnson Gary W. – “LabVIEW Graphical Programming : Practical Applications in Instrumentation and Control”;
Anthony J. Caristi – „IEEE-488 General Purpose Instrumentation Bus Manual”;
Wade D. Peterson – „The VMEbus Handbook”
Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe. WPPozn. Poznań 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None