Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Urządzenia teleinformatyki
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-626-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_K003 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi rozwiązywać problemy związane z konfiguracją urządzeń w sieci Ethernet oraz diagnostyką błędów i poprawą efektywności działania sieci Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Umie skonfigurować podstawowe parametry niezbędne do poprawnej pracy routera w sieci IP. Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U003 Potrafi określić i scharakteryzować typowe potrzeby (wymagania) operatora i użytkowników w zakresie obsługi ruchu w sieciach IP Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada ogólną wiedzę z zakresu działania protokołów Ethernet, FastEthernet i GigabitEthernet oraz sieciach rozległych z protokołami IP Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie typowe problemy związane z doborem trasy w sieciach pakietowych. Zna algorytmy, protokoły i mechanizmy stosowane w systemach doboru trasy oraz ich cechy Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W003 Zna i rozumie zasadę działania protokołów wspierających funkcjonowanie sieci Internet Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W004 Zna przykładowe rozwiązania sprzętowe urządzeń sieciowych dla sieci Ethernet Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania - - - - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi rozwiązywać problemy związane z konfiguracją urządzeń w sieci Ethernet oraz diagnostyką błędów i poprawą efektywności działania sieci - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie skonfigurować podstawowe parametry niezbędne do poprawnej pracy routera w sieci IP. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi określić i scharakteryzować typowe potrzeby (wymagania) operatora i użytkowników w zakresie obsługi ruchu w sieciach IP - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada ogólną wiedzę z zakresu działania protokołów Ethernet, FastEthernet i GigabitEthernet oraz sieciach rozległych z protokołami IP + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie typowe problemy związane z doborem trasy w sieciach pakietowych. Zna algorytmy, protokoły i mechanizmy stosowane w systemach doboru trasy oraz ich cechy + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasadę działania protokołów wspierających funkcjonowanie sieci Internet + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna przykładowe rozwiązania sprzętowe urządzeń sieciowych dla sieci Ethernet + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykład
WYKŁADY
1. Sieci CSMA, CSMA/CD (Ethernet)
Model ISO/OSI, Protokół CSMA/CD, Standard IEEE802.3, Zasady wykrywania kolizji,Procedury retransmisji, Algorytmy przejmowania kanału transmisyjnego
2. Szybkie sieci Ethernet
FastEthernet – zasady konstrukcji ramki, kody transmisyjne, procedura autonegocjacji
GigabitEthernet – zasada działania, kodowanie, specyfikacja warstwy fizycznej
3. Warstwa fizyczna w Ethernecie
Rodzaje i parametry okablowania na bazie kabla koncentrycznego, okablowanie strukturalne, zalecenia i standardy
4. Karty sieciowe dla sieci Ethernet
Budowa karty sieciowej dla sieci 10Mbit i 100Mbit Ethernet, przykładowe rozwiązania układowe, interfejs komunikacyjny komputer – karta sieciowa
5. Switche
Zasada działania switcha Ethernet, bloki funkcjonalne, tryby pracy switchy, mechanizmy agregacji połączeń, algorytmy spanning tree
6. Wprowadzenie do protokołów IPv4, Ipv6
Podstawowe zasady działania stosu TCP/IP, protokoły wspomagające, mechanizmy adresacji, współpraca stosu TYCP/IP z systemem operacyjnym
7. Usługi w sieciach IP
Protokoły DHCP, DNS, RSVP, RTP/RTCP
8. Urządzenia warstwy trzeciej

Laboratory classes:

LABORATORIUM

1. Kierowanie ruchem przy użyciu routingu statycznego
2. Kierowanie ruchem przy użyciu routingu dynamicznego z usługą DHCP
3. Programowania parametrów pracy switcha
4. Obsługa i konfiguracja prostego routera separującego
5. Sprzętowy analizator sieci Ethernet
6. Programowy snifer i analizator widma dla sieci Wi-Fi

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in lectures 30 h
Contact hours 15 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej (OK) jest uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych w laboratorium oraz wykonanie projektu.
2. Obliczamy średnią ważoną (śr) z ocen za poszczególne ćwiczenia (60%) oraz projektu (40%).
3. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie zależności:
jeżeli śr>=90%, to OK=5.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=80%, to OK=4.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=70%, to OK=4.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=60%, to OK=3.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=50%, to OK=3.0 w przeciwnym przypadku OK=2.0
4. Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium oraz projektu uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw telekomunikacji i systemów transmisyjnych
Podstawowa wiedza na temat projektowania i właściwości układów elektronicznych
Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiały z wykładu
2. Nowicki, Woźniak – Sieci LAN, MAN, WAN protokoły komunikacyjne
2. Akademia Cisco, CISCO Press 2005
3. Materiały z Internetu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None