Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminar
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-702-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Golański Ryszard (golanski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Machowski Witold (witold.machowski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Golański Ryszard (golanski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów Presentation
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały Presentation
Skills
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów Presentation
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych Presentation
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - + - - - - -
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci seminarium -28 godzin.

Procedura dyplomowania, – wymagania edycyjne dokumentacji projektu inżynierskiego. Regulamin określający zasady realizacji projektu dyplomowego inżynierskiego (3h).

Ugruntowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów I stopnia -repetytorium; technika zdawania egzaminu testowego. Sprawdziany w postaci testów (13h).

Zasady edycji i prezentacji projektu w formie referatu na zadany temat związany z programem studiów lub pracą inżynierską; prezentacje związane z nowościami technicznymi; wygłaszanie referatów; wykazanie umiejętności posługiwania się narzędziami inżynierskimi, planowania prac projektowych, argumentowania wyboru rozwiązania i weryfikowania zaproponowanego rozwiązania; wyrabianie umiejętności brania udziału w dyskusji naukowej w tym przedstawiania uwag krytycznych -(10h).

Wymagania względem projektu dyplomowego inżynierskiego; wskazówki ułatwiające przygotowanie pracy inżynierskiej, zasady gromadzenia i wykorzystania materiałów źródłowych; zasady przygotowania stanowiska badawczego; ocena uzyskanych wyników; opracowanie wyników eksperymentów; zasady redagowania pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego; metodologia -2h.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej OK jest obecność na co najmniej 9 seminariach oraz prezentacja referatu.
2. Po obliczeniu iloczynu SG = OB´PR´AK, gdzie OB jest oceną za obecności na seminariach, PR – oceną za prezentację referatu, AK – oceną za aktywny udział w zajęciach, ocena końcowa OK jest obliczana według zależności:
if SG >100 then OK:=5.0 (bdb) else
if SG >81 then OK:=4.5 (db) else
if SG >51 then OK:=4.0 (db) else
if SG >37 then OK:=3.5 (dst) else
if SG >6 then OK:=3.0

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Regulamin określający zasady realizacji projektu dyplomowego inżynierskiego na WIEiT AGH

Rozpondek M, Wyciślik A: 2007 Seminarium dyplomowe. Wyd. PŚl, Gliwice.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa.