Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Circuits analysis II
Course of study:
2014/2015
Code:
IEL-1-205-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wincza Krzysztof (wincza@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur EL1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi obliczyć rozwiązania obwodów w stanach ustalonych: stałoprądowym, sinusoidalnie zmiennym, okresowo zmiennym niesinusoidalnym EL1A_W01 Examination,
Test
M_U002 Student potrafi wyznaczyć przebiegi sygnałów w stanach nieustalonych w liniowych obwodach elektrycznych EL1A_W01 Examination,
Test
M_U003 Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia EL1A_W01 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów liniowych elektrycznych EL1A_W11 Examination,
Test
M_W002 Student zna metody matematyczne niezbędne do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych przy pobudzeniu stało- i zmiennoprądowym EL1A_W01 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi obliczyć rozwiązania obwodów w stanach ustalonych: stałoprądowym, sinusoidalnie zmiennym, okresowo zmiennym niesinusoidalnym - + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć przebiegi sygnałów w stanach nieustalonych w liniowych obwodach elektrycznych - + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów liniowych elektrycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody matematyczne niezbędne do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych przy pobudzeniu stało- i zmiennoprądowym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Obwody prądu okresowego (4h)
Rozwinięcie sygnału okresowego w szereg Fouriera. Widmo sygnału okresowego. Analiza obwodów prądu okresowego. Moc w obwodach prądu okresowego.

2. Stany nieustalone w liniowych obwodach elektrycznych (6h)
Komutacja. Stany nieustalone w obwodach pierwszego rzędu. Stany nieustalone w obwodach wyższych rzędów. Metoda klasyczna analizy obwodów pierwszego rzędu. Przekształcenie Laplace’a. Metoda operatorowa analizy stanów nieustalonych. Równania w dziedzinie operatorowej. Dystrybucja Diraca.

3. Transmitancja (2h)
Stabilność układu transmisyjnego. Kryteria stabilności. Charakterystyki częstotliwościowe.

4. Czwórniki (4h)
Opis macierzowy czwórników i ich własności. Interpretacja parametrów charakterystycznych. Schematy zastępcze czwórników. Parametry robocze czwórników. Łączenie czwórników.

5. Obwody nieliniowe (2h)
Metody analizy nieliniowych obwodów rezystancyjnych prądu stałego. Elementy nieliniowe w obwodach prądu okresowego. Analiza małosygnałowa.

6. Linia długa (2h)
Równania linii długiej. Parametry falowe linii długiej. Obwody elektryczne z linią długą.

Auditorium classes:

Rozkład sygnałów okresowych w szereg Fouriera. Analiza obwodów prądu okresowego. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym z użyciem rachunku operatorowego. Wyznaczanie transmitancji i badanie stabilności układu. Wykreślanie charakterystyk częstotliwościowych. Obliczanie parametrów czwórników. Rozwiązywanie obwodów z czwórnikami. Analiza obwodów prądu stałego i sinusoidalnego z elementami nieliniowymi. Rozwiązywanie obwodów z linią długą.

Laboratory classes:

Badania eksperymentalne obwodów SLS prądu zmiennego przy pobudzeniu sinusoidalnym. Wektorowe pomiary prądów i napięć w wybranych obwodach umożliwiające potwierdzenie eksperymentalne sieciowych metod analizy obwodów.

Badanie eksperymentalne obwodów RLC przy pobudzeniu impulsowym. Pomiary obwodów: różniczkującego, całkującego, rezonansowego. Obserwacja odpowiedzi obwodów drugiego rzędu przy różnych wartościach oporu charakterystycznego.

Pomiary parametrów czwórnikowych wybranych czwórników oraz ich połączeń szeregowych, równoległych i kaskadowych.

Pomiary widma sygnałów okresowych. Wyznaczanie widma na podstawie pomiarów sygnałów okresowych w dziedzinie czasu.

Badanie charakterystyk częstotliwościowych podstawowych obwodów. Wyznaczanie analityczne i eksperymentalne transmitancji układów: różniczkującego, całkującego, obwodów rezonansowych oraz złożonych czwórników.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 20 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 50 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
2.Do wyznaczenia oceny końcowej obliczana jest średnia ocen uzyskanych podczas wszystkich terminów egzaminów do których student przystąpił.
Jeśli średnia ocena wynosi 2.0, to student otrzymuje ocenę końcową 2.0.
Jeśli średnia ocena należy do przedziału (2.0,3.0], to student otrzymuje ocenę końcową 3.0.
Jeśli średnia ocena należy do przedziału (3.0,3.5], to student otrzymuje ocenę końcową 3.5.
Jeśli średnia ocena należy do przedziału (3.5,4.0], to student otrzymuje ocenę końcową 4.0.
Jeśli średnia ocena należy do przedziału (4.0,4.5], to student otrzymuje ocenę końcową 4.5.
Jeśli średnia ocena należy do przedziału (4.5,5.0], to student otrzymuje ocenę końcową 5.0.
3.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych.
4.Ocena z ćwiczeń audytoryjnych wystawiana jest na podstawie kolokwiów pisemnych, podczas których oceniana jest umiejętność rozwiązywania problemów omawianych na wykładach i podczas ćwiczeń audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość metod analizy liniowych obwodów prądu stałego i sinusoidalnego. Przydatne podstawowe wiadomości dotyczące szeregów Fouriera, transformaty Laplace’a, transformaty Fouriera, równań różniczkowych zwyczajnych.

Recommended literature and teaching resources:

1.Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów, tom 1-3, WNT, Warszawa 2001.
2.Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 2009.
3.Osowski S., Siwek K., Śmiałek M.: Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
4.Chua L.O., Desoer C.A., Kuh E.S.: Linear and nonlinear circuits, Mc Grew-Hill, New York, 1987.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None