Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technika sensorowa
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę w zakresie czujników różnych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, wytwarzanych w różnych technologiach, w tym mikromechanicznych, CMOS, cienkowarstwowych itp.
Powiązania z EKK:
 • ET2A_W01
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą elementy procesów stochastycznych oraz metody numeryczne i optymalizacji, w tym metody matematyczne, niezbędne do: 1) modelowania i analizy działania zaawansowanych elementów analogowych i cyfrowych, układów elektronicznych, a także zjawisk fizycznych w nich występujących; 2) opisu i analizy działania oraz syntezy złożonych systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne; 3) optymalizacji działania układów i systemów elektronicznych oraz systemów i sieci telekomunikacyjnych; 4) modelowania i analizy systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz ich topologii;
 • ET1A_W12
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych;
 • ET1A_W14
  ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
 • ES1A_W12
  has the ordered knowledge of operation principles of electronic components (including optoelectronic, power and sensor components), analog and digital electronic circuits and simple electronic systems;
 • ES1A_W14
  has a basic knowledge of metrology, knows and understands the methods of measurement and the extraction of basic parameters that characterize the elements and various types of electronic systems, knows the calculation methods and computer tools necessary to analyze experiment results;
 • ES2A_W01
  has an extended and in-depth knowledge of mathematics, including elements of stochastic processes and numerical and optimization methods, necessary to: modeling and analysis behaviors of advanced analog and digital electronic circuits, as well as physical phenomena occurring in them; descripting and analyzing the behaviors and the synthesis of complex electronic systems, including systems containing programmable logic devices; descripting, analyzing and fusing algorithms of digital signal processing, modeling and analyzing systems and telecommunications networks