Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projektowanie systemów cyfrowych w językach opisu sprzętu
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
 • ET1A_U10
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów elektronicznych, protokołów sieciowych, baz danych oraz prostych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych;
 • ET1A_U12
  potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych i optycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy oraz analogowe i cyfrowe układy elektroniczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;
 • ES1A_U03
  develops documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results;
 • ES1A_U10
  uses properly-chosen computer-aided environments, simulators and other CAD tools for simulation, design and verification of components and electronic systems, network protocols, databases, simple electronic s and telecommunications system;
 • ES1A_U12
  has the ability to plan and do a simulation and measurements of electrical and optical equipment parameters; extracts the basic parameters characterizing the materials, elements, analog and digital electronics; produces results in a numerical and a graphic forms, draws appropriate conclusions;
 • EL1A_U03
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych;
 • EL1A_U10
  potrafi sformułować specyfikację prostych systemów na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu;
 • EL1A_U12
  potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system elektroniczny;