Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy sygnalizacji i zarządzania
Efekt kształcenia:
Potrafi pisać raporty, analizy, przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski.
Powiązania z EKK:
 • ET2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie;
 • ET2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników;
 • ET2A_U13
  potrafi dobrać odpowiednie techniki kodowania, kompresji i szyfrowania stosowne do danego systemu transmisji danych lub sieci telekomunikacyjnej;
 • ES2A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, performs their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES2A_U03
  can develop a detailed documentation of the results of the implementation of the experiment, the task of design or research; He can prepare a compilation containing an overview of the results
 • ES2A_U13
  can choose the appropriate encoding, compression, and encryption techniques adequate to the particular system of data transmission or telecommunication network