Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Religie świata: człowiek a sacrum
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki.
Powiązania z EKK:
 • BG1A_W20
  Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania.
 • BG1A_W21
  Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym.
 • ME1A_W15
  Ma wiedzę w zakresie społecznych i ekonomicznych aspektów działalności inżynierskiej
 • IT1A_W23
  zna podstawowe reguły etyki zawodowej informatyka
 • GF1A_U23
  Rozumie ekonomiczne aspekty prowadzenia geofizycznej działalności gospodarczej
 • GF1A_U24
  Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczno - przyrodniczą w badaniach społecznie użytecznych
 • GF2A_U14
  Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki ogólnej i stosowanej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych
 • AR1A_W24
  zna i rozumie rolę zagadnień humanizujących w technice w tym w automatyce i robotyce
 • KL1A_K02
  Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi.
 • KL1A_K03
  Na podstawie analizy nowych problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania.