Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej
Powiązania z EKK:
 • TC1A_U06
  Student ma umiejętność samokształcenia się
 • BG1A_U24
  Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim (lub w innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej).
 • BG1A_U25
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej.
 • BG1A_U26
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problem badawczym; potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej, religijnej, politycznej i społecznej.
 • BG1A_U27
  Potrafi zgodnie z zasadami etycznymi i prawnymi stosować zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej i przepisy prawa autorskiego oraz korzystać z zasobów informacji patentowej.
 • BG1A_K03
  Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.
 • BG1A_K05
  Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich. Wykazuje postawę proekologiczną.
 • BG1A_K07
  Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego.
 • BG1A_K08
  Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia
 • BG1A_K11
  Wykazuje postawę przedsiębiorczą; chętnie i aktywnie działa w sferze przedsiębiorczo-marketingowej.
 • ME1A_U14
  Posiada umiejętność samokształcenia się oraz podnoszenia swych kwalifikacji
 • IT1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
 • IT1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
 • GF1A_U08
  Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić laboratoryjne i terenowe badania pod kierunkiem opiekuna naukowego
 • GF1A_U22
  Ma umiejętność samokształcenia się i podnoszenia kwalifikacji
 • GF1A_U24
  Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczno - przyrodniczą w badaniach społecznie użytecznych
 • GF2A_U14
  Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki ogólnej i stosowanej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych
 • SO1A_U02
  Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.