Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
potrafi interpretować zjawiska i procesy chrakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania
Powiązania z EKK:
 • TC1A_U06
  Student ma umiejętność samokształcenia się
 • BG1A_U17
  Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych.
 • BG1A_U25
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej.
 • BG1A_U26
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problem badawczym; potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej, religijnej, politycznej i społecznej.
 • ME1A_U16
  Potrafi pozyskiwać przydatne informacje z różnych źródeł bibliograficznych, baz danych w języku polskim i angielskim. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć wnioski
 • ME1A_U17
  Potrafi korzystać z informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki oraz dokonać ich syntezy
 • IT1A_U01
  uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • GF1A_U23
  Rozumie ekonomiczne aspekty prowadzenia geofizycznej działalności gospodarczej
 • GF1A_U24
  Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczno - przyrodniczą w badaniach społecznie użytecznych
 • GF1A_K02
  Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
 • GF1A_K04
  Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • GF2A_U14
  Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki ogólnej i stosowanej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych
 • SO1A_U06
  Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.