Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
kompetencje w zakresie umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole negocjatorów
Powiązania z EKK:
 • TC1A_K04
  Student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
 • BG1A_K01
  Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego.
 • BG1A_K02
  Rozumie potrzebę stałej edukacji; inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje proces ich uczenia się.
 • BG1A_K05
  Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich. Wykazuje postawę proekologiczną.
 • BG1A_K06
  Pojmuję istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role.
 • ME1A_K04
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zależności od realizowanych celów
 • ME1A_K05
  Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • IT1A_K03
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • IT1A_K04
  ma świadomość ważności zachowania w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • IT1A_K07
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • GF1A_K02
  Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
 • GF1A_K03
  Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie
 • GF1A_K04
  Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • GF2A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
 • GF2A_K06
  Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas realizacji prac inżynierskich. Umie postępować w stanach zagrożenia
 • GF2A_K08
  Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • SO1A_K04
  Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji.
 • SO1A_K05
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role