Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W08
  ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (zna języki wysokiego i niskiego poziomu);
 • EL1A_W20
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
 • EL1A_U17
  potrafi projektować i dokonywać analizy i symulacji prostych układów regulacji automatycznej dla oceny ich działania w stanach ustalonych i dynamicznych
 • ES1A_W08
  owns a detailed knowledge of the microprocessor system architectures and programming techniques (knows the high and low level programming languages);
 • ET1A_U12
  potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych i optycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy oraz analogowe i cyfrowe układy elektroniczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;
 • ES1A_U12
  has the ability to plan and do a simulation and measurements of electrical and optical equipment parameters; extracts the basic parameters characterizing the materials, elements, analog and digital electronics; produces results in a numerical and a graphic forms, draws appropriate conclusions;
 • EL1A_W20
  ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
 • EL1A_U17
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;