Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Miernictwo elektroniczne
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu podstaw metrologii wielkości elektrycznych.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W14
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
  • ES1A_W14
    has a basic knowledge of metrology, knows and understands the methods of measurement and the extraction of basic parameters that characterize the elements and various types of electronic systems, knows the calculation methods and computer tools necessary to analyze experiment results;