Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia kierowania i organizacji
Efekt kształcenia:
Student przygotowany jest do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań roli zawodowej inżyniera, tzn. z zakresu wiedzy na temat organizacji oraz instytucji ich polityki personalnej. Student, który zaliczył przedmiot, posiada niezbedną wiedzę tzw. faktograficzną i przekrojową dzięki której opisuje i definiuje czym jest organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo, charakteryzuje modele i typologie organizacji, wymienia kryteria podziału przedsiębiorstw zgodnie z przyjetymi kryteriami dla państw UE. Po zakończeniu kursu przedmiotu student posiada wiedzę z zakresu makro i mikro poziomu zagadnień z socjologii kierowania w odniesieniu do procesów zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach o różnej wielkości w sektorach gospodarki innowacyjnej i technologicznych produktów i usług. Student rozpoznaje zasady kształtowania polityki personalnej - doboru, rekrutacji i selekcji pracobiorców, wymagań kompetencyjnych, adaptacji pracownika i systemu motywacji. Słuchacz przygotowany jest do analizy i syntezy kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem inżyniera o kompetencjach twardych w obszarze elektroniki i telekomunikacji.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W23
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym;
  • ES1A_W23
    has the basic knowledge necessary for the understanding of the determinants of nontechnical aspects of engineering; know the basic principles of safety and health manner of electronics and telecommunications work;