Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia kierowania i organizacji
Efekt kształcenia:
Student charakteryzuje i klasyfikuje formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw oraz zasady systemu finasowo-księgowego i jego funkcji. Student po zakończeniu kursu przedmiotu nabywa kompetencji twardych z zakresu prowadzenia działalności w ramach własnego przedsięwzięcia biznesowego jako alternatywnej ścieżki zawodowej. Poznaje podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, form i rodzaju umów zatrudnienia, tworzenia zespołów - wykorzystując przygotowanie akademickie i wiedzę w zakresie nowych technologii, elektroniki i telekomunikacji.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W25
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;
  • ES1A_W25
    has an elementary knowledge of management, including quality management, business, general rules of creation and development the different forms of the individual enterprises;