Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Laboratorium specjalizacyjne
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się poszerzoną i pogłębioną wiedzą w wybranym obszarze problemowym automatyki, robotyki, informatyki i obszarach pokrewnych
Powiązania z EKK:
 • AR2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, DTR sprzętu, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • AR2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
 • AR2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
 • AR2A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
 • AR2A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
 • AR2A_U06
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy działania i projektowania elementów, układów i systemów sterowania, monitorowania i nadzoru oraz zarządzania przebiegiem procesów przemysłowych.
 • AR2A_U07
  Potrafi skonstruować i zaprogramować złożony cyfrowy układ elektroniczny dedykowany do sterowania, nadzoru lub diagnostyki
 • AR2A_U08
  potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe systemów sterowania, monitorowania i nadzoru ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, parametry działania, stopień nowoczesności, szybkość działania, poziom obsługi serwisowej, czasochłonność, koszt budowy i utrzymania w ruchu itp.)
 • AR2A_U09
  potrafi zaplanować oraz przeprowadzić badania symulacyjne i testy poprawności działania rzeczywistych elementów i systemów sterowania, w tym elementów robotów przemysłowych
 • AR2A_U10
  Potrafi wykorzystać metody sztucznej inteligencji do projektowania i realizacji systemów sterowania na różnych poziomach
 • AR2A_U11
  potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego, hierarchicznego systemu sterowania dla rzeczywistego obiektu lub linii technologicznej, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak np. oddziaływanie na środowisko
 • AR2A_U12
  potrafi projektować systemy sterowania, monitorowania i regulacji z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania.
 • AR2A_U13
  potrafi projektować, realizować i testować układy i systemy informatyczne dedykowane do zastosowań na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania i zarządzania z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.
 • AR2A_U14
  Potrafi skonfigurować, uruchomić i przetestować urządzenia elektroniki np. medycznej
 • AR2A_U15
  Potrafi oszacować opłacalność realizacji (w zależności od lokalizacji geograficznej), zaprojektować lub zmodyfikować system fotowoltaiczny lub inny system pozyskiwania energii odnawialnej
 • AR2A_U16
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów i systemów automatyki — integrować wiedzę z dziedziny automatyki, elektroniki, informatyki, badań operacyjnych i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)
 • AR2A_U17
  Potrafi sformułować i rozwiązać złożony problem z zakresu optymalizacji ciągłej lub dyskretnej
 • AR2A_U18
  potrafi zaproponować ulepszenia i modyfikacje istniejących rozwiązań układów i systemów sterowania, monitorowania i diagnostyki
 • AR2A_U19
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie automatyki, metrologii, i informatyki w realizacji systemów sterowania, monitorowania i nadzoru procesów przemysłowych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym
 • AR2A_U20
  Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia w zakresie automatyki i robotyki