Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy komórkowe
Efekt kształcenia:
Umie zaplanować i przeprowadzić symulacje komputerowe interfejsu radiowego sieci komórkowej oraz zinterpretować otrzymane wyniki.
Powiązania z EKK:
 • TE1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • TE1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • TE1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
 • TE1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • TE1A_U05
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • TE1A_U06
  posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych, dokumentacji technicznych, instrukcji obsługi urządzeń telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
 • TE1A_U07
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów sieci teleinformatycznych i systemów przetwarzania danych;
 • TE1A_U10
  potrafi projektować systemy i sieci telekomunikacyjne, zarówno kablowe, w tym optyczne jak i bezprzewodowe, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi;
 • TE1A_U14
  potrafi porównać rozwiązania projektowe urządzeń teleinformatycznych i sieci telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);
 • TE1A_U15
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania i weryfikacji działania urządzeń, łączy i protokołów sieciowych oraz prostych systemów telekomunikacyjnych;
 • TE1A_U17
  potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych, radiowych i optycznych charakteryzujących urządzenia i sieci teleinformatyczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;
 • TE1A_U20
  potrafi korzystać z dokumentacji i specyfikacji technicznych w celu dobrania odpowiednich parametrów i komponentów projektowanego urządzenia, sieci lub systemu;