Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bazy danych
Efekt kształcenia:
Potrafi posłużyć się narzędziami do projektowania baz danych
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U10
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów elektronicznych, protokołów sieciowych, baz danych oraz prostych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych;
 • ET1A_U22
  potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system;
 • ET1A_U27
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U10
  uses properly-chosen computer-aided environments, simulators and other CAD tools for simulation, design and verification of components and electronic systems, network protocols, databases, simple electronic s and telecommunications system;
 • ES1A_U22
  has the ability to build, run, and test the designed circuit or a simple system;
 • ES1A_U27
  evaluates the usefulness of routine methods and tools used to solve simple tasks for engineering, typical for electronics and telecommunications, and select and apply appropriate methods and tools;