Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy elektroniczne pojazdów
Efekt kształcenia:
Potrafi przetestować działanie systemów elektroniki pokładowej w samochodach
Powiązania z EKK:
 • ET2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie;
 • ET2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych;
 • ET2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników;
 • ET1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • ET1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
 • ET1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • ET1A_U09
  potrafi porównać rozwiązania projektowe układów elektronicznych i systemów teleinformatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);
 • ES1A_U02
  works individually and in a team; estimates the time needed for the implementation of the respective tasks; develops and realizes the work schedule to meet the deadlines;
 • ES1A_U03
  develops documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results;
 • ES1A_U06
  has the ability to self-development, among others. in order to raise the professional competence;
 • ES1A_U09
  can compare the design of electronic systems and communication systems considering usability, performance and economic (power, speed, cost, reliability, topology, bandwidth, etc.);
 • ES2A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, performs their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES2A_U02
  can work individually and in a team; can evaluate the work effort of tasks; can lead a small team in such a way to ensure the implementation of the tasks in the established time
 • ES2A_U03
  can develop a detailed documentation of the results of the implementation of the experiment, the task of design or research; He can prepare a compilation containing an overview of the results