Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy elektroniczne pojazdów
Efekt kształcenia:
Potrafi określić zasady funkcjonowania oraz metody testowania sensorów samochodowych
Powiązania z EKK:
 • ET2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie;
 • ET2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych;
 • ET2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników;
 • ET2A_U05
  potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień elektroniki i telekomunikacji;
 • ET2A_U08
  potrafi, zgodnie z przyjętymi wytycznymi i założeniami, zaprojektować wybrany (w zależności od specjalności) układ, sieć lub system, np. układ scalony, sieci teleinformatyczną lub system telekomunikacyjny;
 • ET2A_U09
  potrafi zaplanować proces testowania złożonego układu elektronicznego, urządzenia sieciowego, a także systemu elektronicznego, telekomunikacyjnego lub sieci teleinformatycznej;
 • ES2A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, performs their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES2A_U02
  can work individually and in a team; can evaluate the work effort of tasks; can lead a small team in such a way to ensure the implementation of the tasks in the established time
 • ES2A_U03
  can develop a detailed documentation of the results of the implementation of the experiment, the task of design or research; He can prepare a compilation containing an overview of the results
 • ES2A_U05
  independently develops own knowledge of selected electronics and telecommunications issues;
 • ES2A_U08
  can, in accordance with the guidelines and objectives, design selected (depending on the speciality) system, network or electronic system, for example. circuit, network, ICT or telecommunications system; can estimate the costs of the design and the implementation process;
 • ES2A_U09
  can design a process to test the elements of analog and digital electronic circuits and simple electronic systems, telecommunications and networks, network protocols, and — in the case of detection of mistakes — made their diagnosis;