Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy elektroniczne pojazdów
Efekt kształcenia:
potrafi przeprowadzić diagnostykę elektroniki samochodowej przy wykorzystaniu układów testerów
Powiązania z EKK:
 • ET2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie;
 • ET2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych;
 • ET2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników;
 • ET2A_U05
  potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień elektroniki i telekomunikacji;
 • ET2A_U17
  potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, układów i systemów elektronicznych oraz systemów i sieci telekomunikacyjnych;
 • ES2A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, performs their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES2A_U02
  can work individually and in a team; can evaluate the work effort of tasks; can lead a small team in such a way to ensure the implementation of the tasks in the established time
 • ES2A_U03
  can develop a detailed documentation of the results of the implementation of the experiment, the task of design or research; He can prepare a compilation containing an overview of the results
 • ES2A_U05
  independently develops own knowledge of selected electronics and telecommunications issues;
 • ES2A_U17
  can propose improvements to existing solutions, design and models of components, electronic systems and equipment and telecommunications networks