Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Systemy elektroniczne pojazdów
Efekt kształcenia:
Potrafi przekazać zdobytą wiedzę
Powiązania z EKK:
 • ET2A_K01
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;
 • ET2A_K02
  rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia;
 • ES2A_K01
  can think and act in a creative and entrepreneurial manner
 • ES2A_K02
  understands the need to formulate and communicate to the public, among others. through the mass media — information and opinions on developments in electronics, telecommunications and other aspects of the activities of the engineering; shall endeavor to transmit such information and opinions in a commonly understandable by presenting different points of view