Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biomateriały do regeneracji tkanek
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EBI-3-304-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Błażewicz Marta (mblazew@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Błażewicz Marta (mblazew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Frączek-Szczypta Aneta (afraczek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
dr inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie reakcji komórek na materiał. Wybrane przykłady łącznie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie uwalniania leków, materiałami przygotowywanymi dla różnicowania komórek oraz podłoży tkankowych. BI3A_W01 Egzamin
M_W002 Posiada wiedzę, dotyczącą projektowania i wytwarzania materiałów dla medycyny regeneracyjnej. BI3A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. BI3A_U01 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć, związanych reprezentowaną dyscypliną naukową. BI3A_K01 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie reakcji komórek na materiał. Wybrane przykłady łącznie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie uwalniania leków, materiałami przygotowywanymi dla różnicowania komórek oraz podłoży tkankowych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę, dotyczącą projektowania i wytwarzania materiałów dla medycyny regeneracyjnej. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć, związanych reprezentowaną dyscypliną naukową. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Biomateriały do regeneracji tkanek

Wykład dotyczy wprowadzenia w dziedzinę medycyny regeneracyjnej i opisu aktualnego stanu wiedzy, związanej z metodami materiałowymi, w zakresie regenracji tkanek. W czasie wykładu omawiane są podstwy projektowania i wytwarzania biomimetycznych podłoży, przeznaczonych do regeneracji tkanek. Opisywane są metody funkcjonalizacji podłoży tkankowych, zwłaszcza przy wykorzystaniu metod nanotechnologicznych.

Zajęcia seminaryjne:
Biomateriały do rgeneracji tkanek

W ramach seminarium dyskutowane są zagadnienia, dotyczące aktualnych rozwiązań materiałowych w medycynie regeneracyjnej. Omawiane są zarówno przykłady materiałów stosowanych w klinice (implant do regeneracji skóry, tkanki kostnej, chrzęstnej), jak i funkcjonalizowanych układów biomimetycznych, znajdujących się na etapie badań doświadczalnych (regeneracja naczyń krwionośnych, nerwów obwodowych, tchawicy).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 33 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią obliczaną na podstawie ; 1.oceny kolokwium zaliczoniowego oraz 2. oceny egazminu. Egzamin polega na przedstawianiu, przez studenetów, samodzielnych opracowań, dotyczących aktualnych problemów, związanych z materiałowymi metodami medycyny regenracyjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Biomaterials Science: Ratner, Buddy D., et al. ed.Burlington, MA: Academic Press, 2004
2. Methods in Bioengineering F. Berthiaume, ed. J .Morgan, Artech House, 2010
3. Biomateriały t.4, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna ed. M. Nałęcz, Exit, 2000
4. Nanotechnology, Nanomedicine ed. V. Vogel, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2009
5.Engineering Biomaterials for Regenerative Medicine Novel Technologies for Clinical Applications
Editors: Bhatia, Sujata K. (Ed.) 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Boguń, M. Błażewicz, E. Stodolak-Zych, Elżbieta Menaszek, A. Ścisłowska-Czarnecka, Fibrous polymeric composites based on alginate fibres and fibres made of polycaprolactone and dibutyryl chitin for use in regenerative medicine Molecules ; ISSN 1420-3049. — 2013 vol. 18. 3, s. 3118–3136.
2. I. Rajzer, E. Menaszek, L. Bacakova, M. Rom, M. Błażewicz, In vitro and in vivo studies on biocompatibility of carbon fibres Journal of Materials Science. Materials in Medicine ; ISSN 0957-4530. — 2010 vol. 21. 9, s. 2611–2622.
3. E. Stodolak-Zych, A. Frączek-Szczypta, A. Wiecheć, M. Błażewicz, Nanocomposite polymer scaffolds for bone tissue regeneration Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2012 vol. 121 no. 2, s. 518–521.
4. A. Wesełucha-Birczyńska, M. Świętek, E. Sołtysiak, P. Galiński, Ł. Płachta, K. Piekara, M. Błażewicz. Raman spectroscopy and the material study on nanocomposite membranes from polycaprolactone with biocompatibility testing in osteoblast-like cells Analyst ; ISSN 0003-2654. — 2015 vol. 140. 7, s. 2311–2320.
5. M. Błażewicz, C. Paluszkiewicz, Characterization of biomaterials used for bone regeneration by FTIR spectroscopy Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2001 vol. 563–564 s. 147–152.
6. A. Frączek, E. Menaszek, C. Paluszkiewicz, M. Błażewicz, Comparative in vivo biocompatibility study of single- and multi-wall carbon nanotubes, Acta Biomaterialia ; ISSN 1742-7061. — 2008 vol. 4 s. 1593–1602.
7. I. Kotela, J. Podporska, E. Sołtysiak, K. J. Konsztowicz, M. Błażewicz, Polymer nanocomposites for bone tissue substitutes Ceramics International ; ISSN 0272-8842.
8. J. Podporska, E. Sołtysiak, M. Błażewicz, Wollastonite based bioactive materials for the bone tissue regeneration Acta Biochimica Polonica ; ISSN 0001-527X. — 2008 vol. 5, s. 88.
9. T.E.L. Douglas, W. Piwowarczyk, E. Pamula et al. Injectable self-gelling composites for bone tissue engineering based on gellan gum hydrogel enriched with different bioglasses, Biomedical Materials 9, 2014, 045014.
10. A. Zuber, J. Borowczyk, E. Zimolag, M. Krok, Z. Madeja, E. Pamula, J. Drukala, Poly(L-lactide-co-glycolide) thin films can act as autologous cell carriers for skin tissue engineering, Cellular and Molecular Biology Letters19, 2014, 297-314.
11. I.M. Wojak-Cwik, V Hintze, M Schnabelrauch, S Moeller, P Dobrzynski, E Pamula, D Scharnweber, Poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds coated with collagen and glycosaminoglycans: Impact on proliferation and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells, Journal of Biomedical Materials Research A 101, 2013,
12. M. Krok, E. Pamula, Poly(L-lactide-co-glycolide) microporous membranes for medical applications produced with the use of polyethylene glycol as a pore former, Journal of Applied Polymer Science, 125(2) 2012 spec. iss. Suppl. 2: Biopolymers and renewably sourced polymers s. E187–E199. 3109-3122.
13. T. Douglas, E. Pamula, D. Hauk, J. Wiltfang, S. Sivananthan, E. Sherry, P.H. Warnke, Porous polymer/hydroxyapatite scaffolds: characterization and biocompatibility investigations.Journal of Materials Science: Materials in Medicine20, 2009 1909-15.
14. E. Pamula, E. Filova, L. Bacakova, V. Lisa, D. Adamczyk, Resorbable polymeric scaffolds for bone tissue engineering: The influence of their microstructure on the growth of human osteoblast-like MG 63 cells. Journal of Biomedical Materials Research A 89, 2009,43.
15. E. Pamuła, P. Dobrzyński, B. Szot, M. Krętek, J. Krawciów, B. Płytycz, M. Chadzińska,Cytocomaptibility of aliphatic polyesters – in vitro study on fibroblasts and macrophages, Journal of Biomedical Materials Research A 87(2) 2008, 524-535.
16. E. Pamuła, E. Menaszek, In vitro and in vivo degradation of poly(L-lactide-co-glycolide) films and scaffolds, Journal of Materials Science: Materials in Medicine19(5), 2008, 2063-70.
17. E. Pamuła, L. Bacakova, E. Filova, J. Buczyńska, P. Dobrzyński, L, Noskowa, L. Grausova, The influence of pore size on colonization of poly(L-lactide-glycolide) scaffolds with human osteoblast-like MG 63 cells in vitro, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 19(1), 2008, 425-35

Informacje dodatkowe:

Brak