Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-410-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Niemiecki
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. TE1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. TE1A_U06, TE1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. TE1A_U06, TE1A_U04, TE1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. TE1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Język niemiecki B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich – semestr 2/4

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń ( 150 godzin ).
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
• Czas Präteritum
• Czas Plusquamperfekt
• Czas Futur I
• Zdania poboczne z weil, dass, obwohl, trotzdem,
• Zdania czasowe z als, wenn, während, nachdem, seit, sobald, bis, bevor, solange
• Odmiana przymiotnika – Adjektivdeklination
• Zdania względne – Relativsätze
• Spójniki złożone : je … desto …, nicht … sondern …, nicht nur … sondern auch
• Weder …. noch, entweder …. oder
• Strona bierna – Passiv
• Passiv z czasownikami modalnymi
• Rekcja czasowników – Verben mit Präpositionen
• Tryb przypuszczający: Konjunktiv Präteritum und Plusquamperfekt
• Zdania warunkowe nierzeczywiste – Irreale Konditionalsätze
• Spójniki: „darum, deshalb, deswegen”
• Bezokolicznik z „zu” i bez „zu” – Infinitiv mit und ohne zu
• Zdrobnienia – Verkleinerungen
• Przyimek wegen
• Imiesłowy: Partizip I und II
• Czasownik „lassen”
• Konstrukcje bezokolicznikowe: Infinitivkonstruktionen: um..zu, ohne…zu, anstatt…zu
• Spójniki: Konjuktionen: damit, ohne dass, anstatt dass,
• Zdanie okolicznikowe sposobu: Modalsatz indem, dadurch dass
• Formy zastępcze za stronę bierną: Passiversatzformen: müssen, können, sollen + zu +Infinitiv, können +sein +Adjektiv mit Endung –bar/-lich, sich lassen + Infinitiv
• Spójniki wieloczłonowe: zwar……..aber, einerseits……… andererseits
TEMATYKA I SŁOWNICTWO
• Problemy życia codziennego – Alltagsprobleme
• Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem / Alltagsstress- Ursachen und Strategien
• Partnerstwo w związku – podział ról i konflikty Männer und Frauen – Rollenklischees, Partnerschaft, Streit
• Wypadki przy pracy, zgłaszanie wypadku na pogotowiu – Unfallversicherung und Anmeldung des Unfalls
• Szkolnictwo w Niemczech i w Polsce – Schulen in Deutschland und in Polen
• Klimat i środowisko, pogoda, zanieczyszczenie środowiska – Klima und Umwelt: Wetter, Umweltprobleme
• Sytuacje niezręczne i konfliktowe – Pleite, Pech und Panne, Konflikte
• Migracja i problemy ludzi zyjących na obczyźnie Migration und Fremdheit – Probleme, Ängste, Hoffnungen / Ein und Auswanderungsländer/
• Unia europejska, instytucje europejskie, polityka i politycy Europa – die Europäische Union – Politik – europäische Institutionen
• Smalltalksituationen
• Krytyka konstruktywna – Kritik und Streit
• Nauka języków obcych – Fremdsprachenlernen
• Motywacja i zaangażowanie w pracy, sposoby poszukiwania pracy – Motiviert-engagiert – mein Weg zum Job
• Praca w zespole – Teamarbeit
• Ubieganie się o pracę – Bewerbug
• Komputer i Internet – Computer und Internet
• Finanse, bankowość, prowadzenie służbowych rozmów telefonicznych – Fit für Finanzen, Fit am Telefon, Fit für die Firma
• Studia, opis wydziału i charakteru studiów
• Słownictwo branżowe.

FUNKCJE JEZYKOWE i INNE SPRAWNOŚCI
• Prowadzenie dyskusji – eine Diskussion führen
• Komentowanie informacji – Informationen kommentieren
• Prowadzenie rozmowy na temat zdjęć i wspomnień – Über Fotos und Erinnerungen sprechen
• Prowadzenie rozmów dotyczących sytuacji z życia codziennego – Über Alltagsprobleme sprechen
• Udzielanie rad – Ratschläge geben
• Wyrażanie życzeń – Wünsche ausdrücken
• Prognozowanie – Prognosen machen
• Podawanie przyczyn -Gründe nennen
• Nazywanie warunków i konsekwencji -Bedingungen und Konsequenzen nennen
• Rozwiązywanie konfliktów, reagowanie w sytuacjach konfliktowych-Konflikte erkennen, verstehen und lösen
• Prowadzenie rozmów dotyczącychy reguł zachowania i gestów -Über Verhaltensregeln und Gesten sprechen
• Prowadzenie krótkich rozmów z przypadkowo poznanymi osobami(Smalltalksituationen)
• Proponowanie i argumentowanie, przedstawianie własnego stanowiska, konstruktywne krytykowanie.
• Przygotowanie i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
• Wypełnianie formularzy
• Redagowanie tekstów różnego rodzaju: maile i listy prywatne oraz oficjalne np. list motywacyjny, CV, listy do redakcji jako reakcja na przeczytany artykuł .
• Rozumienie ze słuchu wywiadów, rozmów o treści ogólnej, a także wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym
• Rozumienie tekstów pisanych o charakterze popularno-naukowym.
• Przeprowadzenie profesjonalnej prezentacji związanej ze studiowanym kierunkiem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Funk, Kuhn, Demme Studio d B1, Studio d B2/1
Koithan, Schmitz Aspekte B2
Auswahl von Fachtexten
Dallapiazza, Evans, Fischer Ziel B1/1
G. Baier, R. Dittrich Deutsch – kurs egzaminacyjny – język niemiecki poziom B2

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: