Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-409-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Hiszpański
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. TE1A_U06 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. TE1A_U06, TE1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. TE1A_U06, TE1A_U04, TE1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. TE1A_U06 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich – semestr 2/4

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń (150 godzin ).

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
- tryb łączny Imperfecto de Subjuntivo i Pluscuamperfecto de Subjuntivo
- porównanie trybów Indicativo i Subjuntivo
- następstwo czasów i zdania złożone
- koniugacja peryfrastyczna
- powtórka czasów przeszłych
- zdania warunkowe
- powtórka użycia czasowników ser i estar
- powtórka zasad tworzenia porównań

TEMATYKA I SŁOWNICTWO
- zdrowie i medycyna
- społeczeństwo współczesne
- internet i technologie
- czas wolny i rozrywka
- firma i rynek pracy
- gastronomia
- podróże i sport
- zagadnienia historyczne, administracyjne i prawnicze

FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
- pytanie o radę i udzielanie rad
- wymiana informacji
- ocena sytuacji, czynności, faktów i charakteru innych osób
- wyrażanie zdziwienia, obojętności, zgody etc
- szczegółowy opis miejsc i przedmiotów
- wyrażanie opinii ustnie i pisemnie
- opowiadanie historii
- wyrażanie przypuszczenia i opisywanie warunków
- dokonywanie porównań i opisywanie różnic
- dyskutowanie – przekonywanie, przyznawanie i odmawianie racji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Udział w lektoratach 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Prisma Avanza B2 (Edinumen)
Aprende (SGEL)
Anna Wawrykowicz «« El mundo hispano « (Wydawnictwo Europa)
Materiały DVD
Materiały własne
Wybrane materiały z ogólnodostępnych stron internetowych oraz umieszczonych na uczelnianej platformie e-learningowej Moodle

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: