Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy informatyczne w produkcji
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EAR-2-106-IS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Dudek-Dyduch Ewa (edd@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Grobler-Dębska Katarzyna (grobler@agh.edu.pl)
Dutkiewicz Lidia (lidia@agh.edu.pl)
Dudek-Dyduch Ewa (edd@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe klasy systemów informatycznych zarządzania AR2A_W14, AR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe typy organizacji produkcji, podstawowe problemy zarządzania produkcją i logistyką wraz z algorytmami ich rozwiązywania AR2A_W14, AR2A_W08 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie standard zarządzania produkcją realizowany przez systemy MRPII AR2A_W14, AR2A_W08 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 Zna i rozumie systemy klasy MES AR2A_W02, AR2A_W08 Kolokwium
M_W005 Zna i rozumie koncepcje i podstawowe funkcjonalności systemów klasy ERP/ERPII AR2A_W14, AR2A_W08, AR2A_W15 Kolokwium
M_W006 Posiada podstawową wiedze o systemie informatycznym SAP oraz IFS Applications AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Kolokwium
M_W007 Posiada wiedzę o systemach business intelligence AR2A_W08, AR2A_W15 Kolokwium
M_W008 Posiada podstawową wiedze o SaaS AR2A_W14, AR2A_W15 Kolokwium
M_W009 Posiada wiedzę o integracji systemów informatycznych AR2A_W14, AR2A_W15 Kolokwium
M_W010 Rozumie proces wymiany danych z systemami zewnętrznymi przy użyciu standardu EDI. Potrafi zdefiniować proces wymiany danych pomiędzy systemami rozproszonymi. Zna narzędzia monitorowania transmisji danych. AR2A_U13, AR2A_U21 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć plan przedsięwzięcia i opracować dokumentację realizacji. AR2A_U17, AR2A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi stworzyć opis konstrukcyjno-technologiczny produkcji określonego wyrobu i obliczyć na tej podstawie zapotrzebowanie materiałowe. AR2A_U17, AR2A_U02 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykorzystać system informatyczny do wykonania zadań związanych z zarządzaniem i planowaniem produkcji. AR2A_U13, AR2A_U16, AR2A_U02, AR2A_U01 Wykonanie projektu,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Potrafi obsługiwać i administrować złożonym systemem informatycznym do zarządzania. AR2A_U16, AR2A_U02 Zaliczenie laboratorium
M_U005 Potrafi zdefiniować połączenie i zalogować się do systemu SAP. Wykorzystuje program SAP GUI do komunikacji z systemem SAP. Uruchamia zadania do procesowania w tle. Komunikuje się z użytkownikami systemu przy użyciu narzędzia SAP Business Workplace. AR2A_U13 Zaliczenie laboratorium
M_U006 Posiada umiejętność zarządzania użytkownikami systemu. Definiuje role, profile i obiekty autoryzacji. AR2A_U13, AR2A_U21 Zaliczenie laboratorium
M_U007 Posiada umiejętność zarządzania użytkownikami systemu. Definiuje role, profile i obiekty autoryzacji. AR2A_U13, AR2A_U21 Zaliczenie laboratorium
M_U008 Potrafi importować dane do systemu SAP, zna i rozumie pojęcie danych podstawowych. AR2A_U13, AR2A_U21 Zaliczenie laboratorium
M_U009 Zna narzędzie administracji procesami archiwizacji danych systemu. Potrafi planować zadania archiwizacji oraz analizować statystyki archiwizacji danych. AR2A_U13, AR2A_U21 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe klasy systemów informatycznych zarządzania + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe typy organizacji produkcji, podstawowe problemy zarządzania produkcją i logistyką wraz z algorytmami ich rozwiązywania + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie standard zarządzania produkcją realizowany przez systemy MRPII + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie systemy klasy MES + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie koncepcje i podstawowe funkcjonalności systemów klasy ERP/ERPII + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada podstawową wiedze o systemie informatycznym SAP oraz IFS Applications + - - - - - - - - - -
M_W007 Posiada wiedzę o systemach business intelligence + - - - - - - - - - -
M_W008 Posiada podstawową wiedze o SaaS + - - - - - - - - - -
M_W009 Posiada wiedzę o integracji systemów informatycznych + - + - - - - - - - -
M_W010 Rozumie proces wymiany danych z systemami zewnętrznymi przy użyciu standardu EDI. Potrafi zdefiniować proces wymiany danych pomiędzy systemami rozproszonymi. Zna narzędzia monitorowania transmisji danych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć plan przedsięwzięcia i opracować dokumentację realizacji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi stworzyć opis konstrukcyjno-technologiczny produkcji określonego wyrobu i obliczyć na tej podstawie zapotrzebowanie materiałowe. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać system informatyczny do wykonania zadań związanych z zarządzaniem i planowaniem produkcji. - - + + - - - - - - -
M_U004 Potrafi obsługiwać i administrować złożonym systemem informatycznym do zarządzania. - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi zdefiniować połączenie i zalogować się do systemu SAP. Wykorzystuje program SAP GUI do komunikacji z systemem SAP. Uruchamia zadania do procesowania w tle. Komunikuje się z użytkownikami systemu przy użyciu narzędzia SAP Business Workplace. - - + - - - - - - - -
M_U006 Posiada umiejętność zarządzania użytkownikami systemu. Definiuje role, profile i obiekty autoryzacji. - - + - - - - - - - -
M_U007 Posiada umiejętność zarządzania użytkownikami systemu. Definiuje role, profile i obiekty autoryzacji. - - + - - - - - - - -
M_U008 Potrafi importować dane do systemu SAP, zna i rozumie pojęcie danych podstawowych. - - + - - - - - - - -
M_U009 Zna narzędzie administracji procesami archiwizacji danych systemu. Potrafi planować zadania archiwizacji oraz analizować statystyki archiwizacji danych. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Podstawowe pojęcia z zakresu systemów informatycznych zarządzania (2 godz)
Architektury systemów informatycznych zarządzania, klasyfikacje systemów, charakterystyka informacyjna funkcjonalności, charakterystyka poziomów decyzyjnych
2.Podstawowe informacje z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym (4 godz.)
Typy organizacji produkcji, problematyka zarządzania magazynami
3. Systemy informatyczne zarządzania produkcją klasy MRPII (6 godz.)
Metoda MRP, model zarządzania produkcją w zamkniętej pętli, standard MRPII
4. Systemy informacyjne ERP/ERPII (2 godz.)
Definicja systemów ERP, definicja systemów ERPII, podstawowe funkcjonalności
5. System SAP jako system klasy ERP/ERPII (4 godz.)
Architektura systemu, charakterystyka systemu, platforma Netweawer, charakterystyka języka ABAP
6. Architektura systemu IFS Applications – systemu klasy ERP (2 godz.)
warstwa Foundation, warstwa modułów ogólnego przeznaczenia, poszczególne rozwiązania jako tematycznie powiązane zespoły modułów, powiązania informacyjne pomiędzy modułami, moduły zarządzania produkcją
7. Systemy zarządzania produkcją klasy MES (4 godz)
Geneza systemów MES, charakterystyka systemów MES, systemy MES jako systemy wysokiej dostępności, system Wonderware MES, system FLEXNET
8. Integracja systemów informatycznych zarządzania (2 godz.)
9. Rozwiązania SaaS (Software as a service) (2 godz.)
10. Rozwiązania inteligencji biznesowej (2 godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Podstawy posługiwania się systemem SAP
Użycie programu SAP Logon, definiowanie połączenia z systemem SAP, praca z programem SAP GUI, zapoznanie z elementami interfejsu programu SAP GUI, uruchamianie transakcji systemu. Definiowanie zadań do procesowania w tle. Komunikacja z użytkownikami systemu przy użyciu narzędzia SAP Business Workplace.
2. Wprowadzenie do zarządzania użytkownikami oraz uprawnienia SAP
Tworzenie roli, profile autoryzacji, obiekty autoryzacji, dodawanie uprawnień do transakcji, tworzenie roli kompozytowych.
3. Metody transferu danych w systemie SAP
Zapoznanie z pojęciem danych podstawowych, wprowadzenie dużego wolumenu danych przy wykorzystaniu narzędzia LSMW.
4. Przegląd narzędzi programistycznych
Zapoznanie z repozytorium obiektów, debuggerem, narzędziem analizy wydajności, narzędziem analizy składni programów ABAP. Przeglądanie i wywołanie modułów funkcyjnych przy użyciu transakcji BAPI.
5. Metody archiwizacji danych w systemie SAP
Wykorzystanie transakcji SARA do administracji procesami archiwizacji danych systemu. Zaplanowanie zadań archiwizacji. Utworzenie sesji archwizacji. Wyświetlenie statystyk archiwizowanych danych.
6. Modele komunikacji pomiędzy systemami SAP i systemami zewnętrznymi
Zapozanianie ze standardem wymiany danych EDI. Konwersja danych z formatu SAP IDoc do formatu EDI. Wykorzystanie technologii SAP ALE do wymiany danych pomiędzy systemami rozproszonymi. Zdefiniowanie procesu ALE. Monitorowanie transmisji danych.
7. Natywny system raportowania

Ćwiczenia projektowe:

W ramach zajęć projektowych realizowane są następujące tematy:

1. Stworzenie opisu konstrukcyjno-technologicznego produkcji dla określonego wyrobu (m.in. stworzenie grafu struktury i marszrut technologicznych).
2. Zdefiniowanie struktury produkcji i zaplanowanie produkcji powtarzalnej dla wybranego wyrobu (przeprowadzenie analiz MRP i CRP, zaplanowanie zakupów) przy wykorzystaniu w modułów Dystrybucja i Produkcja systemu IFS Applications.
3. Stworzenie harmonogramu realizacji projektu wraz z odpowiednim rozdziałem pracy za pomocą aplikacji MS Project.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 119 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zasadniczo ocena końcowa pokrywa się ze średnią ocen uzyskanych z zajęć laboratoryjnych i projektowych, ale może być podwyższona za aktywny udział w dyskusjach na wykładzie

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu informatyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Auksztol J.: SAP – zrozumieć system ERP, Warszawa PWN 2012
2 Dudek-Dyduch E.: Systemy informatyczne zarządzania produkcją. POLDEX 2002, Kraków.
3 Jagodziński M.: IFS Applications 2002 – wprowadzenie. WSIiZ 2001, Bielsko Biała.
4 Januszewski Arkadiusz, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1-2, Warszawa PWN 2008
5 Klomowski Z.: Systemy Informatyczne Zarządzania Przedsiębiorstwem: modele rozwoju i właściwości funkcjonalne. OWPW 2004, Wrocław.
6 Surma J.: Business Intelligence : systemy wspomagania decyzji biznesowych, Warszawa PWN 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak