Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie internetowe w biznesie
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EAR-2-107-IS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Zachara Marek (mzachara@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zachara Marek (mzachara@agh.edu.pl)
dr inż. Orzechowski Patryk (patrick@agh.edu.pl)
Piskor-Ignatowicz Cezary (ignatow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna technologie i narzędzia informatyczne służące do tworzenia serwisów internetowych AR2A_W08, AR2A_W13 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Dysponuje wiedzą z zakresu technik biznesu i marketingu internetowego AR2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Umie pracować w grupie nad przygotowaniem projektu i wykonaniem aplikacji internetowej AR2A_U02 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi dostosować modele biznesowe i koncepcje marketingowe do możliwości i ograniczeń dostępnych środków i technologii internetowych AR2A_U16 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wymyślić i opracować propozycję działalności biznesowej opartą o aplikacje internetowe. AR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna technologie i narzędzia informatyczne służące do tworzenia serwisów internetowych - - + - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje wiedzą z zakresu technik biznesu i marketingu internetowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie pracować w grupie nad przygotowaniem projektu i wykonaniem aplikacji internetowej - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dostosować modele biznesowe i koncepcje marketingowe do możliwości i ograniczeń dostępnych środków i technologii internetowych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wymyślić i opracować propozycję działalności biznesowej opartą o aplikacje internetowe. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe technologie i języki programowania serwisów internetowych

  Metody opisu treści i formy strony internetowej: HTML i CSS. Dynamiczne generowanie stron przy pomocy języków PHP i JSP. Integracja z bazami danych, metody obsługi sesji i autoryzacji użytkowników

 2. Technologie interaktywne

  Interakcja z użytkownikiem przy użyciu JavaScript. AJAX. Framework-i do tworzenia aplikacji internetowych. HTML5 – funkcjonalność i aplikacje.

 3. Bezpieczeństwo danych i aplikacji internetowych

  Metody ataku na serwisy internetowe i ich użytkowników. Sposoby ochrony przed atakami i wykrywania ataków oraz ich sutków. Uwarunkowania prawne.

 4. Modele biznesowe w internecie

  Sposoby prowadzenia biznesu w internecie jako wsparcie dla innej działalności i jako działalność podstawowa. Różne metody sprzedaży produktów i usług (w tym SaS, ‘Freemium’ itp.). Sposoby szacowania rentowności.

 5. Marketing i inne narzędzia wsparcia biznesu

  klasyczne narzędzia marketingu internetowego: bannery, boksy reklamowe itp. Reklama i pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Alternatywne sposoby marketingu. Internet jako część marketingu mix.

 6. Wdrażanie i integracja systemów internetowych

  Analiza i projektowanie systemów internetowych. Wybrane zagadnienia prowadzenia projektu (analiza ryzyka, harmonogram itp.). Systemy wysokiej dostępności.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Przygotowanie statycznych stron internetowych
2. Tworzenie stron interaktywnych przy pomocy Javascript i dostępnych bibliotek
3. Dynamiczne generowanie stron na serwerze
4. Integracja serwisu internetowego z bazą danych
5. Wykorzystanie wybranych framework-ów do przygotowania aplikacji
6. Ocena bezpieczeństwa i zabezpieczanie serwisu
7. Mobilne i specjalistyczne aplikacje internetowe
8. Opracowanie własnej, wybranej aplikacji typu e-commerce

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest przyznawana na podstawie oceny z laboratorium, pod warunkiem uzyskania zaliczenia z treści wykładu. Brak zaliczenia z wykładu bądź pozytywnej oceny (min. 3.0) z laboratorium skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw programowania (np. C/C++, Java), znajomość podstaw SQL.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Brian P. Hogan „HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości”, Helion 2011
2 Steven M. Schafer „HTML, XHTML i CSS. Biblia”, Helion 2010
3 Darie et al. „AJAX i PHP”. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych, Helion 2006
4 Holly Berkley „Marketing internetowy w małej firmie”, One Press 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zachara Marek, Collective detection of potentially harmful requests directed at web sites
Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, s. 384-393, Springer (2014)
Zachara Marek, Dariusz Pałka, Detecting unusual user behaviour to identify hijacked internet auctions accounts International Cross-Domain Conference and Workshop on Availability, Reliability, and Security, CD-ARES 2012, s. 534-546, Springer (2012)
Zachara Marek, Dariusz Pałka, Automated Understanding of a Semi-natural Language for the Purpose of Web Pages Testing Semantic Methods for Knowledge Management and Communication, Studies in Computational Intelligence, s. 301-309, Springer (2011)
Pałka Dariusz, Zachara Marek, Learning Web Application Firewall – Benefits and Caveats, A. M. Tjoa et al. (eds.): ARES, LNCS 6908, s. 295-308, Springer (2011)

Informacje dodatkowe:

Brak