Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunkowość komputerowa
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EAR-2-202-IS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kucharska Edyta (edyta@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kucharska Edyta (edyta@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Dysponuje podstawową wiedzą o rachunkowości i systemie podatkowym w Polsce. AR2A_W08 Kolokwium
M_W002 Zna procedurę zakładania własnego przedsiębiorstwa AR2A_W08 Zaliczenie laboratorium
M_W003 Zna oprogramowanie związane z rachunkowością, w tym moduły finansowo-księgowe zintegrowanych systemów do zarządzania AR2A_W13, AR2A_W02, AR2A_W08 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi założyć firmę w Polsce, przygotować i wypełnić odpowiednie druki i formularze. AR2A_U02, AR2A_U01 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi obsługiwać aplikacje finansowo-księgowe oraz posiada umiejętność zarządzania systemem do prowadzenia ksiąg rachunkowych AR2A_U16, AR2A_U21 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi zaprojektować oraz wdrożyć aplikacje (moduły) finansowo-księgowe AR2A_U16, AR2A_U02 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę rachunkowości w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w Polsce oraz w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. AR2A_K01 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Dysponuje podstawową wiedzą o rachunkowości i systemie podatkowym w Polsce. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna procedurę zakładania własnego przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna oprogramowanie związane z rachunkowością, w tym moduły finansowo-księgowe zintegrowanych systemów do zarządzania + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi założyć firmę w Polsce, przygotować i wypełnić odpowiednie druki i formularze. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obsługiwać aplikacje finansowo-księgowe oraz posiada umiejętność zarządzania systemem do prowadzenia ksiąg rachunkowych - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować oraz wdrożyć aplikacje (moduły) finansowo-księgowe - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę rachunkowości w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w Polsce oraz w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

System podatkowy w Polsce. Zakładanie własnego przedsiębiorstwa: formy własności przedsiębiorstw, proces rejestracyjny nowego podmiotu gospodarczego.
Ewidencja podatkowa: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, księga przychodów i rozchodów. Ewidencje pomocnicze.
Księgi rachunkowe: zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencja operacji gospodarczych (konto księgowe, zasada zapisu operacji na konta księgowe, plan kont), sprawozdania finansowe.
Podatek VAT – charakterystyka, stawki, ewidencjonowanie.

Prowadzenie księgowości za pomocą komputera: wymogi prawne, komputerowy zapis księgowy, wydruki i zestawienia komputerowe, cyfrowe księgi rachunkowe i nośniki dla nich, zabezpieczenie baz danych.
Budowa modułów finansowo-księgowych w zintegrowanych systemach do zarządzania.
Wdrażanie (konfigurowanie) modułów finansowo-księgowych.
Obieg informacji i kompleksowe przetwarzanie danych rachunkowości obejmujące całość prac ewidencyjnych, rachunku kosztów i sprawozdawczości w zintegrowanych systemach do zarządzania.

Ćwiczenia laboratoryjne:

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci wykonują zadania praktyczne ugruntowujące i rozszerzają wiedzę przekazywaną podczas wykładów. Dokonują przeglądu oraz analizy porównawczej dostępnego na rynku oprogramowania związanego z rachunkowością przedsiębiorstw. Zapoznają się ze strukturą oraz funkcjonowaniem modułu finansowo-księgowego oraz powiązanymi z nim modułami wybranego zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem (np. CDN-XL, CDN-Optima, IFS – Finanse).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z tych zajęć. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje brak zaliczenia przedmiotu, przy czym nieobecności usprawiedliwić należy w terminie do 2 tygodni (licząc od końca okresu nieobecności). W przypadku dłuższych lub częstych nieobecności usprawiedliwionych (3 lub więcej) należy zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia sposobu nadrobienia i zaliczenia zaległości.
2. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest wyznaczana jako średnia ze wszystkich ocen i kolokwiów uzyskanych w trakcie zajęć. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia.
3. Student ma prawo do jednego poprawkowego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w przypadku braku więcej niż jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.
4. Zasadniczo ocena końcowa pokrywa się z oceną uzyskaną z zajęć laboratoryjnych. Za aktywny udział w dyskusjach na wykładzie audytoryjnym ocena końcowa może być podwyższona o 0.5 stopnia.
5. W przypadku zaliczenia ćwiczeń w terminie poprawkowym, ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z wszystkich dotychczasowych terminów, przy czym wystawiana jest ocena co najmniej 3,0.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B. Gierusz: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk, 2011
2. B. Gierusz: Zbiór rozwiązań do Podręcznika samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk, 2011
3. www.mf.gov.pl, www.ms.gov.pl, www.podatki.biz, www.lex.pl, www.rp.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. IFS Applications a CDN-XL : finanse w zintegrowanych systemach do zarządzania — Edyta KUCHARSKA, Lidia DUTKIEWICZ; Automatyka: 2003 t. 7 z. 3 s. 649–658.
2. Moduły finansowe w zintegrowanych systemach do zarządzania przedsiębiorstwami — Edyta KUCHARSKA, Lidia DUTKIEWICZ ; Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej : Szczawnica, 2002. — S. 393–402.

Informacje dodatkowe:

Brak