Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Specyfikacja i systemy wspomagania projektowania oprogramowania
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EAR-2-204-IS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Szmuc Tomasz (tsz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Szwed Piotr (pszwed@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomść podstawowych metodyk wytwarzania oprogramowania. AR2A_W14, AR2A_W15 Projekt,
Egzamin
M_W002 Znajomość modelowania z zastosowaniem języka UML w poszczególnych fazach procesu wytwarzania oprogramowania. AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Egzamin
M_W003 Znajomość podstawowych wzorców projektowych i ich możliwości zastosowania AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Projekt
Umiejętności
M_U001 Umiejętności dekompozycji procesu wytwarzania oprogramowania i modelowania w poszczególnych fazach. AR2A_U22, AR2A_U21, AR2A_U12 Egzamin,
Projekt
M_U002 Potrafi modelować artefakty oprogramowania z zastosowaniem języka UML AR2A_U13, AR2A_U10, AR2A_U12, AR2A_U11 Egzamin,
Projekt
M_U003 Potrafi efektywnie stosować wzorce projektowe w konstrukcji oprogramowania. AR2A_U13, AR2A_U08, AR2A_U06, AR2A_U11 Egzamin,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje propagowania roli systematycznego modelowania oprogramowania w trakcie procesu wytwarzania AR2A_K02, AR2A_K01 Egzamin
M_K002 Posiada kometencje propagowania roli modelowania i dokumentowania procesu wytwarzania oprogramowania AR2A_K02, AR2A_K01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomść podstawowych metodyk wytwarzania oprogramowania. + - - + - - - - - - -
M_W002 Znajomość modelowania z zastosowaniem języka UML w poszczególnych fazach procesu wytwarzania oprogramowania. + - - + - - - - - - -
M_W003 Znajomość podstawowych wzorców projektowych i ich możliwości zastosowania + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności dekompozycji procesu wytwarzania oprogramowania i modelowania w poszczególnych fazach. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi modelować artefakty oprogramowania z zastosowaniem języka UML - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi efektywnie stosować wzorce projektowe w konstrukcji oprogramowania. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje propagowania roli systematycznego modelowania oprogramowania w trakcie procesu wytwarzania - - - - - - - - - - -
M_K002 Posiada kometencje propagowania roli modelowania i dokumentowania procesu wytwarzania oprogramowania - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
modelowanie oprogramownia, UML, proces wytwarzania

1) Elementy inżynierii oprogramowania. Modele procesu wytwarzania.
2) Typowe metodyki RUP, UP.
3) Elementy języka UML i modelowanie.
a) Modelowanie struktury. Diagramy przypadków
użycia. Diagramy klas i obiektów. Diagramy kooperacji.
Modelowanie biznesowe.
b) Modelowanie komunikacji. Diagramy interakcji.
c) Modelowanie dynamiki. Diagramy stanów.
d) Diagramy organizujące i wdrożeniowe.
4) Użycie poszczególnych diagramów w procesie wytwarzania
oprogramowania.
5) Rola wzorców projektowych. Omówienie wybranych wzorców.
6) Metodyka ROPES. Przykład.

Ćwiczenia projektowe:

1) Wizja i koncepcja systemu: diagramy czynności pokazujące podstawowe procesy (biznesowe przypadki użycia)
2) Model dziedziny (diagramy klas)
3) Specyfikacja wymagań oprogramowania (diagramy przypadków użycia oraz scenariusze w postaci narracyjnej)
4) Projekt architektury systemu (diagram komponentów)
5) Projekt oprogramowania:
a) Diagramy klas obejmujące elementy adekwatne dla wybranej platformy implementacji
b) Realizacja przypadków użycia (diagramy sekwencji ilustrujące wymianę komunikatów pomiędzy obiektami warstwy projektowania)
6) Projekt interfejsu (w tym użytkownika oraz interfejsów komunikacyjnych, np. usług sieciowych)
7) Projekt bazy danych (diagramy ERD oraz kwerendy)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 134 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana na podstawie oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne: znajomość obiektowego języka programowania i umiejętności programowania w tym języku.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley, 1998, tłum. Na język polski: UML przewodnik użytkownika. WNT 2001
2) Douglass B.P.: Real-Time Design Patterns. Robust Scalable Architecture for Real-Time Systems. Addison-Wesley, 2003
3) Fowler M., Rice D., Foemmel M., Hieat E., Mee R., Stafford R.: Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wisley, 2003, tłum na jęz. polski: Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Helion, 2005
4) Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J.: Wzorce projektowe. (tłum. z jęz. angielskiego: Design Patterns. Elements of reusable Object-Oriented Software). WNT 2005
5) Graessle P., Baumann H., Baumann P.: UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach. Helion 2006
6) Kruchten P., Kroll: Rational Unified Process od strony teoretycznej. Rational Unified Process od strony praktycznej. Tłum. z jęz. angielskiego WNT 2006
Stevens P.: UML Inżynieria Oprogramownia. Wyd.II. Tłum. z jęz. angielskiego, Helion, 2013
7) Szmuc T.: Modele i Metody Inżynierii Oprogramowania Systemów Czasu Rzeczywistego, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001
8) Wrycza ST., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Helion 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak