Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing przemysłowy
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EAR-2-209-IS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kwiecień Joanna (kwiecien@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kwiecień Joanna (kwiecien@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z marketingiem AR2A_W08 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie elementy marketingowe stosowane na rynku dóbr i usług przemysłowych AR2A_W08 Egzamin
M_W003 Zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku przedsiębiorstw AR2A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie zanalizować oraz wyciągnąć wnioski z zaistniałych zjawisk na rynku produktów przemysłowych AR2A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
M_U002 Umie wykorzystać odpowiednie techniki do tworzenia strategii istnienia przedsiębiorstw na rynku dóbr i usług przemysłowych AR2A_U03, AR2A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi pracować w zespole AR2A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Dostrzega możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce AR2A_K01 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
M_K002 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy AR2A_K01 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z marketingiem + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie elementy marketingowe stosowane na rynku dóbr i usług przemysłowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zanalizować oraz wyciągnąć wnioski z zaistniałych zjawisk na rynku produktów przemysłowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać odpowiednie techniki do tworzenia strategii istnienia przedsiębiorstw na rynku dóbr i usług przemysłowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pracować w zespole - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Dostrzega możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do marketingu

  Istota marketingu. Podstawowe pojęcia związane z marketingiem, definicje i rodzaje marketingu. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. Proces zarządzania marketingowego. Specyfika marketingu przemysłowego (B2B). Proces sprzedaży produktu przemysłowego. Procesy zachodzące w przedsiębiorstwach B2B.

 2. Produkt

  Pojęcie, struktura, cykl życia produktu. Klasyfikacja dóbr przemysłowych, polityka produktu. Logistyka produktu. Branding i budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

 3. Rynek dóbr i usług przemysłowych

  Pojęcie segmentacji rynku, specyficzne cechy rynku. Uwarunkowania decyzji rynkowych. Analiza konkurencji, siły oddziałujące na zachowania nabywców.

 4. Metody analizy

  Metoda portfelowa BCG, GE, ADL, analiza SWOT.

 5. Cena

  Rodzaje cen, strategie cenowe.

 6. Dystrybucja

  Istota dystrybucji, struktura dystrybucji, rodzaje kanałów dystrybucji, projektowanie kanałów dystrybucji. Algorytmy optymalizacji transportu towarów.

 7. Promocja

  Polityka promocji. Podstawowe formy promocji. Metody badania efektywności form promocji. Metody wyznaczania optymalnego zasięgu reklam.

 8. System informacji marketingowej

  Metody badań marketingowych, źródła informacji marketingowej. Rola systemów CRM. Opracowanie i analiza badań.

 9. Przykłady strategii marketingowych przedsiębiorstw
Ćwiczenia projektowe:

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia projektowe rozszerzające wiedzę przekazywaną podczas wykładów. Wykonywane projekty w zespołach kilkuosobowych pozwalają poznać praktyczne elementy i narzędzia marketingu dóbr i usług przemysłowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 114 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6) i ćwiczeń projektowych (waga 0,4), przy czym obie oceny muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość badań operacyjnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1999.
Filipowicz B.: Matematyczne modelowanie w marketingu. Wyd. POLDEX, Kraków 2001.
Kotler P.: Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
Kotler P.: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004.
Hutt M.D., Speh T.W.: Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych. PWN, Warszawa 1997.
Kotler P., Kotler M.: Przez marketing do wzrostu; 8 zwycięskich strategii. DW REBIS, Poznań 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Filipowicz, J. Kwiecień: Modelowanie efektywności reklamy. Automatyka, 11 (3), 2007.

Informacje dodatkowe:

Brak