Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie w systemie CAD Catia 5
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EAR-2-302-IS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Szuba Andrzej (andrzej.szuba@delphi.com)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Szuba Andrzej (andrzej.szuba@delphi.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wiedza na temat pracy w jednym z dwu czołowych systemów CAD, tj. w Catia 5. AR2A_W02 Projekt inżynierski
M_W002 Wiedza na temat sposobu wykorzystania nowoczesnej grafiki komputerowej we współczesnych systemach CAD na przykładzie Catia 5. AR2A_W01 Projekt inżynierski
M_W003 Wiedza na temat systemu pracy zespołowej i międzynarodowej w systemie CAD w dużym ponadnarodowym koncernie. AR2A_W14 Projekt inżynierski
Umiejętności
M_U001 Umiejętność używania systemu CAD tj. Catia 5 nauczona przez „senior designer” z przemysłu. AR2A_W08 Projekt inżynierski
M_U002 Potrafi zbudować aplikację z grafiki komputerowej AR2A_U13, AR2A_U04, AR2A_U03, AR2A_U01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać w sposób kreatywny zgodnie ze standardami korporacyjnymi AR2A_K01 Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wiedza na temat pracy w jednym z dwu czołowych systemów CAD, tj. w Catia 5. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedza na temat sposobu wykorzystania nowoczesnej grafiki komputerowej we współczesnych systemach CAD na przykładzie Catia 5. + - - - - - - - - - -
M_W003 Wiedza na temat systemu pracy zespołowej i międzynarodowej w systemie CAD w dużym ponadnarodowym koncernie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność używania systemu CAD tj. Catia 5 nauczona przez „senior designer” z przemysłu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zbudować aplikację z grafiki komputerowej - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać w sposób kreatywny zgodnie ze standardami korporacyjnymi - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykład interaktywny w wyspecjalizowanym laboratorium
Moduł nr.1 – Informacje ogólne.
1.1 Informacja o prowadzącym.
1.2 Informacja o koncernie Delphi.
1.3 Pochodzenie oprogramowania Catia V5
1.4 O konstrukcji i technologii ogólnie.
Moduł nr.2 – Interfejs w Catia V5.
2.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
2.2 Interfejs w Catia V5 po uruchomieniu.
2.3 Sketcher w Catia V5.
2.4 Podsumowanie.
Moduł nr.3 – Solidy.
3.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
3.2 Co jest potrzebne do budowy solidów.
3.3 Sposób budowania solidów.
3.4 Podsumowanie.
Moduł nr.4 – Powierzchnie.
4.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
4.2 Omówienie rodzajów powierzchni – wstęp teoretyczny.
4.3 Omówienie odpowiedników omówionych powierzchni w Catia V5.
4.4 Modyfikacja i obróbka powierzchni w Catia V5.
4.5 Podsumowanie.
Moduł nr.5 – Drafting.
5.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
5.2 Drafting – omówienie.
5.3 Sposób postępowania przy budowie rysunku 2D.
5.4 Podsumowanie.
Moduł nr.6 – Assembly
6.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
6.2 Assembly – omówienie.
6.3 Sposób postępowania przy budowie assembly.
6.4 Podsumowanie.
Moduł nr.7 Technologia tworzyw sztucznych.
7.1 Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć.
7.2 Tworzywa sztuczne – ogólne omówienie
7.3 Budowa chemiczna i fizyczna tworzyw sztucznych
7.4 Przegląd podstawowych metod przetwórstwa tworzyw tworzyw sztucznych.
7.5 Sposoby łączenia tworzyw sztucznych oraz ich pokrywania i malowania.
7.6 Ogólne wytyczne przy projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych.
7.7 Podsumowanie.
Moduł nr.8 – konsultacje.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Wykonanie projektu 58 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Projekt zaliczeniowy 80% + kartkówki 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura firmowa Dessault Systems: http://www.3ds.com/support/download-documentation/resource-library/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak