Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EAR-2-304-IS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Ligęza Antoni (ligeza@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Ligęza Antoni (ligeza@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Ligęza Antoni (ligeza@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Ligęza Antoni (ligeza@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma znacznie poszerzoną wiedzę w wybranym obszarze problemowym automatyki, robotyki, informatyki w zakresie realizowanej pracy magisterskiej i obszarach pokrewnych AR2A_W06, AR2A_W07, AR2A_W05, AR2A_W13, AR2A_W11, AR2A_W04, AR2A_W09, AR2A_W03, AR2A_W12, AR2A_W10, AR2A_W01, AR2A_W02, AR2A_W08 Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
M_W002 Ma znacznie pogłębioną wiedzę w wybranym obszarze problemowym automatyki, robotyki, informatyki w zakresie realizowanej pracy magisterskiej i obszarach pokrewnych AR2A_W06, AR2A_W07, AR2A_W15, AR2A_W05, AR2A_W13, AR2A_W14, AR2A_W11, AR2A_W04, AR2A_W09, AR2A_W03, AR2A_W12, AR2A_W10, AR2A_W01, AR2A_W02, AR2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Projekt,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej,
Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się poszerzoną i pogłębioną wiedzą w wybranym obszarze problemowym automatyki, robotyki, informatyki w zakresie realizowanej pracy magisterskiej i obszarach pokrewnych AR2A_U19, AR2A_U17, AR2A_U10, AR2A_U09, AR2A_U04, AR2A_U01, AR2A_U15, AR2A_U06, AR2A_U11, AR2A_U14, AR2A_U02, AR2A_U08, AR2A_U07, AR2A_U16, AR2A_U18, AR2A_U03, AR2A_U05, AR2A_U20, AR2A_U12, AR2A_U13 Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli i znaczenia stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy zawodowej AR2A_K02, AR2A_K01 Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma znacznie poszerzoną wiedzę w wybranym obszarze problemowym automatyki, robotyki, informatyki w zakresie realizowanej pracy magisterskiej i obszarach pokrewnych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma znacznie pogłębioną wiedzę w wybranym obszarze problemowym automatyki, robotyki, informatyki w zakresie realizowanej pracy magisterskiej i obszarach pokrewnych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się poszerzoną i pogłębioną wiedzą w wybranym obszarze problemowym automatyki, robotyki, informatyki w zakresie realizowanej pracy magisterskiej i obszarach pokrewnych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli i znaczenia stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy zawodowej - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci seminarium przy czym studenci realizują indywidualny program ściśle powiązany z podjętym tematem pracy dyplomowej magisterskiej. Każdy student prezentuje na seminarium wyniki zrealizowanych badań, co podlega ocenie końcowej.

  W ramach seminarium studenci prezentują specjalistyczną wiedzę i konkretne zagadnienia techniczne o charakterze aplikacyjnym, teoretycznym lub eksperymentalnym, będące przedmiotem realizowanej pracy magisterskiej.
  Obszary zainteresowania obejmują szeroko pojmowane sterowanie, monitorowanie, podejmowanie decyzji, planowanie, diagnostykę, projektowanie i implementacje systemów informatycznych i inne.

 2. Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci seminarium przy czym studenci realizują indywidualny program ściśle powiązany z podjętym tematem pracy dyplomowej magisterskiej. Każdy student prezentujena seminarium wyniki zrealizowanych badań, co podlega ocenie końcowej.

  W ramach seminarium studenci prezentują specjalistyczną wiedzę i konkretne zagadnienia techniczne o charakterze aplikacyjnym, teoretycznym lub eksperymentalnym, będące przedmiotem realizowanej pracy magisterskiej.
  Obszary zainteresowania obejmują szeroko pojmowane sterowanie, monitorowanie, podejmowanie decyzji, planowanie, diagnostykę, projektowanie i implementacje systemów informatycznych i inne.

 3. Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci seminarium przy czym studenci realizują indywidualny program ściśle powiązany z podjętym tematem pracy dyplomowej magisterskiej. Każdy student prezentujena seminarium wyniki zrealizowanych badań, co podlega ocenie końcowej.
  W ramach seminarium studenci prezentują specjalistyczną wiedzę i konkretne zagadnienia techniczne o charakterze aplikacyjnym, teoretycznym lub eksperymentalnym, będące przedmiotem realizowanej pracy magisterskiej.
  Obszary zainteresowania obejmują szeroko pojmowane sterowanie, monitorowanie, podejmowanie decyzji, planowanie, diagnostykę, projektowanie i implementacje systemów informatycznych i inne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 538 godz
Punkty ECTS za moduł 21 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 60 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 360 godz
Przygotowanie do zajęć 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przy zaliczeniach zajęć i egzaminach oraz wystawianiu oceny końcowej stosuje się
następujące oceny:

 • 91 – 100% bardzo dobry (5.0);
 • 81 – 90% plus dobry (4.5);
 • 71 – 80% dobry (4.0);
 • 61 – 70% plus dostateczny (3.5);
 • 50 – 60% dostateczny (3.0);
 • poniżej 50% niedostateczny (2.0).
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość matematyki dyskretnej w zakresie algebry zbiorów oraz algebry relacji.
Podstawowa znajomość logiki.
Znajomość systemów operacyjnych i podstaw użytkowania komputerów.
Znajomość relacyjnych baz danych.
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.
Znajomość problematyki podejmowanej w ramach laboratorium.
Znajomość narzędzi i technik prezentacji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura dobierana indywidualnie do realizowanego programu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak