Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierowanie zespołem projektowym i komunikacja interpersonalna
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EAR-2-306-IS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna etapy rozwoju grupy i dynamikę przekształcania się grupy w zespół oraz zasady doboru uczestników zespołu AR2A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie stylów kierowania grupą i wpływu stylu kierowania na motywację i efekty pracy grupy AR2A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student wie, jakie są zasady rozwoju i oceny kompetencji uczestników zespołu AR2A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W004 Student zna i rozumie problematykę komunikacji interpersonalnej i wie, jakie są modele działania w sytuacjach trudnych (konflikty, stres) AR2A_W08 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student umie wykorzystać doświadczenia gromadzone dzięki pracy zespołowej do własnego rozwoju i planowania swojej kariery AR2A_U01, AR2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie rozpoznać i wykorzystać zasoby własne i współpracowników w trakcie realizacji wspólnych projektów AR2A_U04, AR2A_U01, AR2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi umiejętnie posługiwać się technikami formułowania przekazu i trafnie interpretować komunikaty od innych osób AR2A_U03, AR2A_U01, AR2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U004 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretacji obserwowanych zjawisk społecznych AR2A_U01, AR2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U005 Student potrafi tworzyć i przywracać dobre relacje interpersonalne ze współpracownikami i osobami / grupami zewnętrznymi AR2A_U04, AR2A_U03, AR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi realizować zadania i osiągać cele zespołowe w sposób planowy i zgodny z regułami współpracy AR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K002 Student potrafi pracować w zespole i nim współkierować, stosując odpowiednie techniki wywierania wpływu i motywacji AR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 Student umiejętnie komunikuje się z innymi uczestnikami zespołu i radzi sobie ze stresem w trudnych sytuacjach interpersonalnych AR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna etapy rozwoju grupy i dynamikę przekształcania się grupy w zespół oraz zasady doboru uczestników zespołu + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie stylów kierowania grupą i wpływu stylu kierowania na motywację i efekty pracy grupy + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie, jakie są zasady rozwoju i oceny kompetencji uczestników zespołu + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie problematykę komunikacji interpersonalnej i wie, jakie są modele działania w sytuacjach trudnych (konflikty, stres) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykorzystać doświadczenia gromadzone dzięki pracy zespołowej do własnego rozwoju i planowania swojej kariery + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie rozpoznać i wykorzystać zasoby własne i współpracowników w trakcie realizacji wspólnych projektów + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi umiejętnie posługiwać się technikami formułowania przekazu i trafnie interpretować komunikaty od innych osób + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretacji obserwowanych zjawisk społecznych + - - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi tworzyć i przywracać dobre relacje interpersonalne ze współpracownikami i osobami / grupami zewnętrznymi + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi realizować zadania i osiągać cele zespołowe w sposób planowy i zgodny z regułami współpracy + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole i nim współkierować, stosując odpowiednie techniki wywierania wpływu i motywacji + - - - - - - - - - -
M_K003 Student umiejętnie komunikuje się z innymi uczestnikami zespołu i radzi sobie ze stresem w trudnych sytuacjach interpersonalnych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładów
1.Kompetencje lidera i style kierowania ludźmi – 4 godz.

2.Formowanie się grupy i dynamika jej rozwoju; właściwości członków grupy – efektywny dobór uczestników i ich role społeczne – 4 godz.

3.Czynniki motywujące pracowników; wywieranie wpływu na ludzi; coaching i mentoring – 4 godz.

4.Problemy w pracy zespołowej – budowanie relacji w grupie i zarządzanie konfliktami – 4 godz.

5.Rozwijanie kompetencji pracowników i budowanie potencjału grupy; sposoby oceniania uczestników projektu 2 godz.

6.Podstawy komunikacji interpersonalnej – nawiązywanie kontaktów, relacje, rozwiązywanie kryzysów – 4 godz.

7.Jak mówić, by bliscy ludzie chcieli nas wysłuchać? Jak słuchać, inni chcieli z nami otwarcie rozmawiać? – 2 godz.

8.Planowanie pracy, zarządzanie czasem i własną karierą – harmonijny rozwój kluczowych sferach życia – 2 godz.

9.Radzenie sobie ze stresem zawodowym i stresorami w życiu prywatnym – 4 godz.

Prezentacja projektów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 27 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie obecności na wykładach i aktywnego udziału w przeprowadzanych na nim ćwiczeniach (grach symulacyjnych) oraz poziomu merytorycznego prezentacji, przygotowanej przez studentów w małych zespołach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak wstępnych wymagań.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, 2007 (oraz inne wydania)

2.Davidson J., Kontrola stresu, DW Rebis, Poznań, 2000 (oraz inne wydania).

3.Donnelon A., Kierowanie zespołami. Osobisty mentor, Harvard Business School Press, 2007.

4.Hannaway C., Hunt G., Umiejętności menedżerskie, Wyd. Kopia, 1994 (oraz inne wydania)

5.Zawadzka A.M. (red.), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Prezentacje zaliczeniowe powinny być przygotowane w małych (2-4 osobowych), których skład ustalają sami studenci. Zespół wybiera temat prezentacji związany z problematyką poruszaną na wykładach i z doświadczeniami członków zespołu, wynikającymi z udziału w projektach, realizowanych w ramach pracy zawodowej, stażu, praktyki lub innych form aktywności społecznej.