Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie Sterowników PLC
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EAR-2-303-KS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe systemy sterowania
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Oprzędkiewicz Krzysztof (kop@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Oprzędkiewicz Krzysztof (kop@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sprzętu systemó PLC, obejmującą konstrukcję i spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy sterownika PLC AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Kolokwium
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod i zasad programowania systemów PLC zgodnie z wymaganiami normy IEC 61131, obejmującą znajomość modelu oprogramowania PLC, typów danych i zmiennych, metod wymiany danych oraz elementów organizacyjnych oprogramowania. AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Kolokwium
M_W003 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu języków programowania sterowników PLC i zasad ich użycia w róznych obszarach zastosowań AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Kolokwium
M_W004 Ma wiedzę z zakresu metod praktycznej realizacji systemów sterowania z użyciem sterowników PLC AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać konfiguracji sprzętowej sterownika PLC do realizacji określonego zadania sterowania AR2A_U07, AR2A_U13, AR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi dokonać wyboru elementów oprogramowania i języka do realizacji określonego algorytmu na wybranej platformie PLC. AR2A_U07, AR2A_U13, AR2A_U01 Kolokwium
M_U003 Potrafi oszacować spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy sterownika PLC pracującego w określonej konfiguracji i na określonych typach danych. AR2A_U07, AR2A_U13, AR2A_U08 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 zna i rozumie swoją rolę jako inżyniera automatyka w społeczeństwie AR2A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sprzętu systemó PLC, obejmującą konstrukcję i spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy sterownika PLC + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod i zasad programowania systemów PLC zgodnie z wymaganiami normy IEC 61131, obejmującą znajomość modelu oprogramowania PLC, typów danych i zmiennych, metod wymiany danych oraz elementów organizacyjnych oprogramowania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu języków programowania sterowników PLC i zasad ich użycia w róznych obszarach zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę z zakresu metod praktycznej realizacji systemów sterowania z użyciem sterowników PLC + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać konfiguracji sprzętowej sterownika PLC do realizacji określonego zadania sterowania + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wyboru elementów oprogramowania i języka do realizacji określonego algorytmu na wybranej platformie PLC. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi oszacować spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy sterownika PLC pracującego w określonej konfiguracji i na określonych typach danych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 zna i rozumie swoją rolę jako inżyniera automatyka w społeczeństwie + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Konstrukcja sterownika PLC – jednostki centralne, moduły wejść i wyjść, moduły komunikacyjne, specjalizowane moduły inteligentne, panele operatorskie, zasilacze.

2.Spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy systemu PLC.

3.Modele oprogramowania i komunikacji wg normy IEC 61131-3: elementy konfiguracji, programy.

4.Typy danych i zmiennych,

5. Elementy organizacyjne oprogramowania zgodne z normą i „nieformalne”(wprowadzone przez prodeucentów poszczególnych systemów PLC

6.Języki programowania PLC: graficzne (LD, FBD) , tekstowe ( IL, ) Graf Sekwencji ( SFC ).

7.Przykłady środowisk programowych do programowania sterowników PLC: STEP 7/ TIA ( SIEMENS) , RSLOGIX 500 ( ALLEN-BRADLEY), VERSAPRO i CIMPLICITY ( GE FANUC).

8.Przykłady realizacji zadań automatyzacji z wykorzystaniem PLC.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podczas wykładów organizowane są dwa kolokwia z dotychczas omówionego materiału. Ocena końcowa to średnia ocen z obu kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień z zakresu sterowania cyfrowego i programowania obiektowego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Kwaśniewski J. „Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej” BTC 2008,

2 Kwaśniewski J. „Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej” BTC 2009,

pomocy kontekstowej narzędzi STEP7 Professional oraz VersaPro, przemysłowych”. WNT 2006,

5 Legierski i inni „Programowanie sterowników PLC” Gliwice 1998,

wersje demonstracyjne oprogramowania SIEMENS STEP7/TIA

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak