Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Środowiska projektowe systemów pomiarowo-sterujących
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
EAR-2-310-KS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe systemy sterowania
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Nabielec Jerzy (jena@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nabielec Jerzy (jena@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o rozwiązaniach technicznych umożliwiających akwizycję sygnałów ze sterowanego obiektu oraz generowanie sterowań AR2A_W01, AR2A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać dokumentację publikowaną przez producentów podzespołów stosowanych w automatyzacji procesów technologicznych. AR2A_U01, AR2A_U05 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zaprojektować aplikację sterującą rzeczywistym obiektem przemysłowym AR2A_U07, AR2A_U16, AR2A_U19, AR2A_U18, AR2A_U02, AR2A_U11 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność pracy w zespole i współdzielenia obowiązków przy realizacji większego zadania. AR2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o rozwiązaniach technicznych umożliwiających akwizycję sygnałów ze sterowanego obiektu oraz generowanie sterowań + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać dokumentację publikowaną przez producentów podzespołów stosowanych w automatyzacji procesów technologicznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować aplikację sterującą rzeczywistym obiektem przemysłowym - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność pracy w zespole i współdzielenia obowiązków przy realizacji większego zadania. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Struktury sprzętowe układów zbierania danych (2 godz.)

  Standardowe karty zbierania danych NI PCI 6221
  Karta NI USB 6009
  NI PCI 4474
  Kasety PXI , PXIe
  Moduły C + obudowa
  sbRIO

 2. 2. Komunikacja aplikacji z procesem

  Pomiar napięć
  Pomiar wielkości nieelektrycznych
  Generowanie sygnałów analogowych
  Akwizycja sygnałów cyfrowych
  Generowanie sygnałów cyfrowych
  Wykorzystanie liczników

 3. 3. Typy zmiennych i ich reprezentacja w LV (2 godz.)

  - Context Help , Detailed Help, Examples
  - Project, Front Panel, Block diagram
  - Express
  - Constant, Control, Indicator, Probe
  - Bundle, Unbundle, Tablice, String,
  - Konwersje typów zmiennych

 4. 4. Struktury programowe stosowane w LV (2 godz.)

  - Loop, Sequence, Case, TimedLoop, Event, Disabled
  - Shift Register
  - Local, Global, Shared
  - Kolejki, notifier, semafor
  - Maszyna Stanów

 5. 5. SubVi (2 godz.)

  - Tworzenie SubVI,
  - Import VI,
  - Lista zmiennych wejścia – wyjścia
  - Vi Property,
  - Reentry

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Sterowanie silnikiem krokowym (3 godz)

  Przy wykorzystaniu standardowego układu DAQ oraz LabVIEW budowana jest aplikacja umożliwiająca odtwarzanie przez silnik krokowy zadanej trajektorii

 2. Regulator prędkości (3 godz.)

  Przy wykorzystaniu standardowego układu DAQ, impulsatora oraz LabVIEW budowana jest aplikacja sterująca prędkością napędu zasilanego przez układ PWM

 3. Regulator położenia – potencjometr (3 godz.)

  Przy wykorzystaniu standardowego układu DAQ, LabVIEW oraz potencjometru jako czujnika położenia budowana jest aplikacja sterująca położeniem napędu DC, który włączony jest w przekątną dwuramiennego mostka o konfiguracji H

 4. Regulator położenia – enkoder (3 godz.)

  Przy wykorzystaniu standardowego układu DAQ, LabVIEW oraz absolutnego enkoder jako czujnika położenia budowana jest aplikacja sterująca położeniem napędu DC, który zasilany jest przez wzmacniacz mocy DC

 5. Komunikacja DAQ z obiektem (3godz)

  Praktyczne ćwiczenia z dołączaniem żródeł sygnału analogowegotypu Float i RSE w konfiguracjach SE i Diff ,
  Generowanie sygnałów analogowych, pobieranie i generacja sygnałów cyfrowych.
  synchronizacja DAQ z zewnętrznym zegarem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Przygotowanie do zajęć 52 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie wyniku kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy elektrotechniki
Podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej
Podstawy napędu elektrycznego
Podstawy automatyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

http://www.ni.com/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak