Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do telekomunikacji
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-104-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji, ET1A_W02 Egzamin
M_W002 Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji, ET1A_W07 Egzamin
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych. ET1A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. ET1A_U01 Projekt
M_U002 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. ET1A_U03 Projekt
M_U003 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego. ET1A_U06 Wynik testu zaliczeniowego
M_U004 Potrafi dobrać odpowiednie techniki kodowania, kompresji i szyfrowania stosowne do danego systemu transmisji danych lub sieci telekomunikacyjnej. ET1A_U13 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. ET1A_K01 Projekt
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia. ET1A_K02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji, - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji, + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. + - + - - - - - - - -
M_U003 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dobrać odpowiednie techniki kodowania, kompresji i szyfrowania stosowne do danego systemu transmisji danych lub sieci telekomunikacyjnej. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godzin) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (15 godzin)
WYKŁADY
1. Telekomunikacja – ogólne aspekty systemów przesyłania informacji (2godz.)
Podstawowe pojęcia, ograniczenia i problemy, cel budowy systemu / sieci.
2. Struktura systemów przesyłania informacji (2 godz.)
Struktura systemu, jego elementy i ich właściwości; tryby komunikacji oraz typy i rodzaje transmisji; miara ilości informacji.
3. Sposoby (celowego) przekształcania sygnałów (2 godz.)
Pasmo transmisyjne, modulacja i jej rodzaje, konwersja A/C – podstawowe pojęcia i jednostki.
4. Metody przeciwdziałania zakłóceniom transmisji (4 godz.)
Rodzaje i klasyfikacja kodów; kodowanie źródłowe – kompresja informacji; kodowanie kanałowe, liniowe kody transmisyjne, metody szyfrowania informacji; kodowanie w systemie bez zakłóceń i z zakłóceniami transmisji.
5. Media transmisyjne — rodzaje, budowa i właściwości (2 godz.)
Rodzaje mediów i typy kanałów, budowa łączy kablowych i bezprzewodowych.
6. Systemy i sieci telekomunikacyjne (4 godz.)
Proste systemy telekomunikacyjne; komutacja i metody doboru trasy, systemy transmisyjne; hierarchia w sieciach telekomunikacyjnych, ewolucja sieci dostępowych.
7. Obsługa ruchu telekomunikacyjnego (2 godz.)
Podstawowe pojęcia, jednostki, modele; zagadnienie jakości obsługi.
8. Systemy i sieci radiokomunikacyjne (4 godz.)
Radiokomunikacja ruchoma, systemy bezprzewodowe, cyfrowe sieci RTV.
9. Integracja usług telekomunikacyjnych (2 godz.)
Usługi telekomunikacyjne i urządzenia końcowe (abonenckie) – potencjalne możliwości telekomunikacji, integracja usług i nowe możliwości komunikacji, optymalizacja jakości usług.
10. Zagadnienie zarządzania w sieciach telekomunikacyjnych (2 godz.)
Istota, cele i funkcje systemów zarządzania sieciami i usługami.
11. Normalizacja w telekomunikacji (2 godz.)
Standaryzacja, zagadnienia prawne i ekonomiczne.
12. Kierunki rozwoju systemów i sieci telekomunikacyjnych (2 godz.))

Ćwiczenia laboratoryjne:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Laboratorium obejmuje 8 ćwiczeń, wykonywanych (w laboratorium) przy użyciu komputerów z dostępem do usług i serwerów. Studenci wykonują polecenia z instrukcji (udostępnianej na dydaktycznym portalu internetowym przed rozpoczęciem zajęć) i mogą być poproszeni o odpowiedź na kilka pytań dotyczących tematu ćwiczeń laboratoryjnych. Do pełnego osiągnięcia celów ćwiczenia, oprócz jego wykonania niezbędne jest przygotowanie krótkiego sprawozdania.
1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych – modulacja,kompresja, kodowanie kanałowe; infrastruktura sieciowa – realizacja połączeń kablowych
2. Metody kodowania sygnałów: kody stałowagowe – analiza właściwości oraz działania kodów detekcyjnych
3. Metody kształtowania właściwości sygnałów – analiza cech oraz sposobów działania kodów transmisyjnych
4. Pomiar przepustowości łączy w sieci telekomunikacyjnej
5. Komutacja i dobór trasy (ang. routing) – konfiguracja urządzeń sieciowych
6. Pomiar i właściwości ruchu telekomunikacyjnego
7. Bezpieczeństwo sieciowe – analiza zagrożeń oraz metody zapewniania bezpieczeństwa komunikacji
8. Urządzenia końcowe – możliwości realizacji usług telekomunikacyjnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Do uzyskania pozytywnej oceny końcowej niezbędna jest pozytywna ocena z laboratorium oraz z egzaminu, przy czym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie pozytywnej oceny z laboratorium.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (40%) oraz z egzaminu (60%) uzyskanych we wszystkich terminach, tzn. 0,6 × ocena z egzaminu + 0,4 × ocena z ćwiczeń .

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z matematyki i fizyki na poziomie maturalnym, w tym m.in. wiadomości z zakresu probabilistyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Z. Hulicki: Systemy komunikacji multimedialnej, Wyd. FPT, Kraków 1999.
2. A. Jajszczyk: Wstęp do telekomutacji, WNT, Warszawa 1998.
3. Artykuły z czasopism: Przegląd Telekomunikacyjny, IEEE Communications Magazine, IEEE Networks.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak