Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-406-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Pach Andrzej (pach@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Łoziak Krzysztof (kloziak@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pach Andrzej (pach@kt.agh.edu.pl)
mgr inż. Rząsa Jacek (rzasa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych ET1A_W21, ET1A_W23, ET1A_W19, ET1A_W09 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i administracji sieci teleinformatycznych ET1A_W21, ET1A_W23, ET1A_W19, ET1A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę o metodach i protokołach doboru tras ET1A_W21, ET1A_W19, ET1A_W09 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 ma uporządkowaną i przydatną wiedzę o adresacji ET1A_W21, ET1A_W19, ET1A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_W005 ma uporządkowaną wiedzę o tworzeniu sieci wirtualnych ET1A_W21, ET1A_W23, ET1A_W19, ET1A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 student potrafi dobrać adresy urządzeń w sieciach komputerowych ET1A_U23 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_U002 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy drugiej ET1A_U23 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U003 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy trzeciej ET1A_U23 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U004 student potrafi zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami ET1A_U23 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_U005 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci ET1A_U14, ET1A_U23 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_U006 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci ET1A_U01 Studium przypadków
M_U007 student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ET1A_U26 Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności ET1A_K04, ET1A_K01 Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i administracji sieci teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę o metodach i protokołach doboru tras + - + - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną i przydatną wiedzę o adresacji + - + - - - - - - - -
M_W005 ma uporządkowaną wiedzę o tworzeniu sieci wirtualnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student potrafi dobrać adresy urządzeń w sieciach komputerowych + - + - - - - - - - -
M_U002 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy drugiej - - + - - - - - - - -
M_U003 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy trzeciej - - + - - - - - - - -
M_U004 student potrafi zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami + - + - - - - - - - -
M_U005 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci - - + - - - - - - - -
M_U006 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci - - + - - - - - - - -
M_U007 student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godzin) oraz zajęć laboratoryjnych (30 godzin).

Wykład:
1. Wprowadzenie do sieci komputerowych (właściwości strumienia danych, techniki komutacji, podział sieci, standaryzacja)
2. Modele warstwowe sieci komputerowych (model trójwarstwowy, pięciowarstwowy, siedmiowarstwowy)
3. Warstwa fizyczna sieci (definicja warstwy fizycznej, warstwa fizyczna IEEE 802.3, kodowanie w sieciach komputerowych)
4. Warstwa łącza danych (rodzaje protokołów, protokół HDLC, podział warstwy łączy danych, podwarstwa LLC oraz MAC, metody dostępu do medium)
5. Urządzenia sieci komputerowych pracujące w warstwie łącza danych, protokoły drzewa rozpinającego (rodzaje przełączników, funkcje i zasady pracy przełączników, STP, RSTP, MSTP)
6. Warstwa sieciowa i protokół IP (funkcje warstwy sieciowej, IPv4, opcje, protokół ICMP)
7. Metody doboru trasy w sieciach IP (urządzenia pracujące w warstwie III, rodzaje metod doboru trasy, trasowanie statyczne, trasowanie dynamiczne, RIP, OSPF)
8. Protokoły transportowe (TCP, UDP, SCTP, RTP)
9. Listy sterowania dostępem, translacja adresów (listy sterowania dostępem: standardowe i rozszerzone, statyczna i dynamiczna translacja adresów)
10. Dynamiczne przydzielanie adresów (DHCP)
11. System nazw domenowych (funkcje, struktura i działanie DNS)
12. Protokół IPv6 (adresacja, formaty pakietów, opcje, wybór pomiędzy IPv4 i IPv6)
13. Bezprzewodowe sieci komputerowe (rodzaje sieci, IEEE 802.11, IEEE 802.16)
14. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych (AES, RSA, kryptografia kwantowa, IPSec)
15. Zarządzanie sieciami komputerowymi i protokół SNMP

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratorium:
1. Adresacja sieci
2. Zasady bezpiecznego użytkowania laboratorium, konfiguracja interfejsu przełącznika
3. Wirtualne sieci lokalne
4. STP
5. RSTP, MSTP cz. I
6. MSTP cz. II
7. Zabezpieczenie portów przełącznika
8. Agregacja interfejsów
9. Konfiguracja przykładowej, rozbudowanej sieci warstwy 2
10. Trasy statyczne, konfiguracja typu: „router on the stick”
11. Wybrane protokoły dynamicznego doboru tras, trasy statyczne
12. Konfiguracja serwera DHCP
13. Konfiguracja mechanizmów list sterowania dostępem – ACL
14. Konfiguracja przykładowej sieci warstwy 3
15. Konfiguracja przykładowej, rozbudowanej sieci warstwy 2 i 3

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 49 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zajęć laboratoryjnych i oceny z egzaminu, jeżeli obie te oceny są pozytywne. Ocena końcowa jest negatywna jeżeli student uzyska ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych lub ocenę negatywną z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność zapisu i konwersji liczb w postaci heksadecymalnej i binarnej, umiejętność konfiguracji adresu IP komputera z dowolnym systemem operacyjnym, znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Spurgeon E. C.: Ethernet: The Definitive Guide, O’Reilly and Associates, Inc, 2000
2 Stallings W.: Data and Computer Communications, Macmillan Publishing Company, New York 1988
3 Stevens R. W.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1 The Protocols, Addison – Wesley, 1994
4 Doyle J., Carroll J.: CCIE Professional Development Routing TCP/IP, Volume I, Second Edition, Cisco Press, 2005
5 Kennedy C., Hamilton K., Cisco LAN Switching, Cisco Press, 1999
6 Standardy IEEE rodziny 802 dostępne na http://standards.ieee.org/getieee802/portfolio.html
7 Dokumenty RFC dostępne na http://www.ietf.org , m. in.: RFC0791 (IP), RFC0826 (ARP), RFC1058 (RIP), RFC2453 (RIPv2), RFC2131 (DHCP), RFC1034 i RFC1035 (DNS), RFC2960 (SCTP), 3550 (RTP), RFC 793 (TCP), RFC 768 (UDP), RFC2460 (IPv6)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak