Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-407-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej ET1A_W08, ET1A_W10 Kolokwium
M_W002 definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa autorskiego, baz danych i przedmioty prawa własności przemysłowej ET1A_W10 Kolokwium
M_W003 rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności intelektualnej ET1A_W10 Kolokwium
M_W004 identyfikuje problemy podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji ET1A_W10 Kolokwium
M_W005 rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych ET1A_W10 Kolokwium
M_W006 rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych ET1A_U12, ET1A_W08 Kolokwium
M_W007 łączy zagadnienia konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw ET1A_W09, ET1A_K06 Kolokwium
M_W008 rozróżnia formy ochrony i rozwiązań technicznych ET1A_W11, ET1A_K06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 kompletuje z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego ET1A_W10, ET1A_U03, ET1A_U15 Esej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W002 definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa autorskiego, baz danych i przedmioty prawa własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
M_W003 rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W004 identyfikuje problemy podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji + - - - - - - - - - -
M_W005 rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych + - - - - - - - - - -
M_W006 rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych + - - - - - - - - - -
M_W007 łączy zagadnienia konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W008 rozróżnia formy ochrony i rozwiązań technicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 kompletuje z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykłady:

1.Formy własności intelektualnej: definicje, sposób ochrony prawnej, konwencje międzynarodowe;2. Podstawy prawne prawa autorskiego; W prawie autorskim – pojęcia: utworu, opracowania, inspiracji;
3.W prawie autorskim – pojęcia przedmiotów prawa: bazy danych, programy komputerowe; prawa osobiste;
4.W prawie autorskim – zmiana uprawnionego, umowa, dozwolony użytek; odpowiedzialność cywilna i karna;
5.Ochrona baz danych i informacji mających wartość handlową;
6.Postępowanie i procedury w sprawach własności przemysłowej: uzyskiwania ochrony, badania i rejestracji, unieważniania praw wyłącznych, obrony przed zarzutami naruszenia praw wyłącznych;
7.W prawie własności przemysłowej – definicje: wynalazku, wzoru użytkowego;
8.W prawie własności przemysłowej – pojęcia: wzoru przemysłowego, znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego;
9.Prawa twórcy i uprawnionego, zmiana uprawnionego, umowy przenoszące prawa z twórcy na uprawnionego i pomiędzy uprawnionymi, prawidłowe określenie zakresu umowy;
10.Efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stosowania rozwiązania, wynagrodzenie, zapłata, opłaty licencyjne;
11.Bazy urzędów patentowych, badania patentowe, konstrukcja Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej;
12.Redakcja opisu patentowego i interpretacja zastrzeżeń patentowych, analiza dokumentów „patentowych”;
13.Czyny nieuczciwej konkurencji i walka konkurencyjna z wykorzystaniem praw własności przemysłowej;
14.Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za aktywność, pisemna praca kontrolna i końcowe kolokwium zaliczeniowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się literaturą specjalistyczną i przepisami prawa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Dziennik Ustaw: Konwencja Paryska, Konwencja Berneńska, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o czynach nieuczciwej konkurencji, Ustawa o ochronie baz danych;
2.Barta. J. i in., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005
3.Kisielewicz A., red., Własność przemysłowa,Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2007
4.Pyrża A., red., Poradnik wynalazcy, Procedury zgłoszeniowe, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
5.Dyrektywy WE: w sprawie ochrony wspólnotowych wzorów przemysłowych, w sprawie wspólnotowych znaków towarowych
6.Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej, Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001
7.Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:
1.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie a postęp techniczny, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1999
2.Barta J., Markiewicz R. Internet a prawo, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak