Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podst. ekonomii, finansów i prawa w biznesie
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-417-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i warunków efektywnego funkcjonowania rynków ET1A_W23, ET1A_W25 Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej , w tym analizy kosztów i oceny efektywności projektów biznesowych ET1A_W23, ET1A_W25 Kolokwium
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą gospodarki w skali makro i wpływu zjawisk makroekonomicznych na warunki prowadzenia biznesu ET1A_W23, ET1A_W25 Kolokwium
M_W004 wie jakie są podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą ET1A_W23, ET1A_W25 Kolokwium
M_W005 wie, na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi wskazać przedmiot ochrony; ET1A_W24, ET1A_W25 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i warunków efektywnego funkcjonowania rynków + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej , w tym analizy kosztów i oceny efektywności projektów biznesowych + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą gospodarki w skali makro i wpływu zjawisk makroekonomicznych na warunki prowadzenia biznesu + - - - - - - - - - -
M_W004 wie jakie są podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą + - - - - - - - - - -
M_W005 wie, na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi wskazać przedmiot ochrony; + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Rodzaje spółek

  Spółka cywilna, spółki handlowe osobowe – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna

 2. Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia

  Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia. Prawa ekonomiczne. Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa.

 3. Podstawy makroekonomii.

  Podstawy makroekonomii. Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.

 4. Pieniądz i jego funkcje.

  Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe – wpływ na podejmowanie decyzji finansowych

 5. Przedsiębiorstwo, jego cele i zasady finansowania.

  Przedsiębiorstwo, jego cele i zasady finansowania. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie. Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu prostym i dyskontowym. Koszt kapitału.

 6. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, Krajowy rejestr sądowy, ewidencja działalności gospodarczej (2h)

 7. Spółki kapitałowe

  Spółki handlowe kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

 8. Prawna ochrona własności intelektualnej

  Prawna ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, pojęcie know-how i możliwość ochrony (5h)

 9. Rynki finansowe

  Podstawowe zasady funkcjonowania i analizy. Rodzaje papierów wartościowych. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji.

 10. Podstawy makroekonomii.

  Podstawy makroekonomii. Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.

 11. Pieniądz i jego funkcje.

  Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe – wpływ na podejmowanie decyzji finansowych

 12. Podstawowe pojęcia prawa

  Podstawowe pojęcia prawa: co to jest norma prawna, źródła prawa, przedmiot i podmiot stosunku prawnego, osoby fizyczne i prawne, konsument, przedsiębiorca, firma i inne oznaczenie przedsiębiorcy, prokura.

 13. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, Krajowy rejestr sądowy, ewidencja działalności gospodarczej (2h)

 14. Spółki kapitałowe

  Spółki handlowe kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

 15. Rynki finansowe

  Podstawowe zasady funkcjonowania i analizy. Rodzaje papierów wartościowych. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji.

 16. Czynności prawne

  Czynności prawne, zawarcie umowy

 17. Rodzaje spółek

  Spółka cywilna, spółki handlowe osobowe – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna

 18. Strategia przedsiębiorstwa

  Strategia przedsiębiorstwa, warunki konkurencyjności firmy. Elementy rachunkowości zarządczej.

 19. Pomiar kosztów w ekonomii

  Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne.

 20. Czynności prawne

  Czynności prawne, zawarcie umowy

 21. Prawna ochrona własności intelektualnej

  Prawna ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, pojęcie know-how i możliwość ochrony (5h)

 22. Przedsiębiorstwo, jego cele i zasady finansowania.

  Przedsiębiorstwo, jego cele i zasady finansowania. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie. Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu prostym i dyskontowym. Koszt kapitału.

 23. Strategia przedsiębiorstwa

  Strategia przedsiębiorstwa, warunki konkurencyjności firmy. Elementy rachunkowości zarządczej.

 24. Pomiar kosztów w ekonomii

  Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne.

 25. Podstawowe pojęcia prawa

  Podstawowe pojęcia prawa: co to jest norma prawna, źródła prawa, przedmiot i podmiot stosunku prawnego, osoby fizyczne i prawne, konsument, przedsiębiorca, firma i inne oznaczenie przedsiębiorcy, prokura.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana jako średnia arytmetyczna z dwóch kolokwiów: z części dotyczącej prawa i części dotyczącej ekonomii i finansów. Oba muszą być zaliczone na ocenę pozytywną

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Prawo cywilne – część ogólna Z. Radwański C.H. BECK 2011
4. System prawa prywatnego – tom 13, Prawo autorskie pod red. J. Barty C.H. BECK 2007
5. Kodeks cywilny, ustawa z 1964.04.23 (Dz.U.64.16.93 ze zm.)
6. Kodeks spółek handlowych, ustawa z 2000.09.15 (Dz.U.00.94.1037 ze zm.)
7. Krajowy Rejestr Sądowy, ustawa z 1997.08.20 (Dz.U.01.17.209 – j.t. ze zm.)
8. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z 2.07.2004 (Dz.U.04.173.1807)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów