Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia kierowania i organizacji
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-428-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student po zaliczeniu kursu z przedmiotu „Socjologia kierowania i organizacji” posiada niezbędną wiedzę na temat zależności pomiędzy procesami społeczno – kulturowymi a gospodarczymi - we współczesnych warunkach zdeterminowanych przez wiedzę, innowacyjność i przedsiębiorczość. Potrafi stosować terminologię z zakresu zarządzania, kierowania, organizacji i strategii personalnych. Słuchacz kursu nabywa wiedzy o kierunku i dynamice zmian społeczno – gospodarczych, o tym co wpływa na kształtowanie się systemów społecznych i struktur gospodarczych, pozycji firmy na rynku gospodarczym i pracownika na rynku pracy. ET1A_W23 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student przygotowany jest do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań roli zawodowej inżyniera, tzn. z zakresu wiedzy na temat organizacji oraz instytucji ich polityki personalnej. Student, który zaliczył przedmiot, posiada niezbedną wiedzę tzw. faktograficzną i przekrojową dzięki której opisuje i definiuje czym jest organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo, charakteryzuje modele i typologie organizacji, wymienia kryteria podziału przedsiębiorstw zgodnie z przyjetymi kryteriami dla państw UE. Po zakończeniu kursu przedmiotu student posiada wiedzę z zakresu makro i mikro poziomu zagadnień z socjologii kierowania w odniesieniu do procesów zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach o różnej wielkości w sektorach gospodarki innowacyjnej i technologicznych produktów i usług. Student rozpoznaje zasady kształtowania polityki personalnej - doboru, rekrutacji i selekcji pracobiorców, wymagań kompetencyjnych, adaptacji pracownika i systemu motywacji. Słuchacz przygotowany jest do analizy i syntezy kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem inżyniera o kompetencjach twardych w obszarze elektroniki i telekomunikacji. ET1A_W23 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student charakteryzuje i klasyfikuje formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw oraz zasady systemu finasowo-księgowego i jego funkcji. Student po zakończeniu kursu przedmiotu nabywa kompetencji twardych z zakresu prowadzenia działalności w ramach własnego przedsięwzięcia biznesowego jako alternatywnej ścieżki zawodowej. Poznaje podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, form i rodzaju umów zatrudnienia, tworzenia zespołów - wykorzystując przygotowanie akademickie i wiedzę w zakresie nowych technologii, elektroniki i telekomunikacji. ET1A_W25 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z wiedzy i znajomości zagadnień merytorycznych – zawodowych, socjologii kierowania, teorii organizacji i zarządzania, poradników prowadzenia działalności biznesowej - poszukując dokumentów i opracowań fachowych. Kurs przedmiotu pozwala nabyć słuchaczom umiejętności pozyskiwania, analizowania i wykorzystywania informacji z literatury przedmiotu społeczno – ekonomicznej, baz danych projektów, badań faktograficznych, ekspertyz, specyfikacji technicznych, spisu norm (m.in. korzystanie z portali infobrokerskich i źródeł netograficznych), kodeksu pracy i dokumentów prawnych oraz innych źródeł - zasobów informacji na temat ochrony własności intelektualnej. Umiejętność korzystania ze źródeł wiedzy pozwoli studentowi na wykorzystanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego tworzenia rozwiązań problemów zawodowych nie tylko w zakresie „wyuczonych” kompetencji twardych (wiedza zawodowa i uprawnienia do wykonywanej pracy) ale również do praktycznego wykonywania zadań, komunikowania się z przełożonymi i współpracownikami. ET1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student nabywa umiejętności zarządzania swoimi kompetencjami twardymi – wiedzą zawodową na potrzeby projektowania i realizacji zadań zawodowych – indywidualnych i zespołowych oraz w roli podwładnego lub na poziomie kadry kierowniczej. Znaczącą umiejętnością kształtowaną w trakcie realizacji przedmiotu jest kwalifikacja do zarządzania zespołem, radzenia sobie typowymi i nietypowymi zadaniami organizacyjnymi, działanie pod presją czasu, asertywność, umiejętność delegowania zadań, zarządzania czasem, motywowanie i negocjowanie. ET1A_U02 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U003 Student w trakcie realizowanego kursu uczy się odpowiedzialności edukacyjnej. Student wdraża się do samokształcenia, wzmacniania swoich kompetencji, co pozwala mu na wyrównywaniu szans na rynku pracy. ET1A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Kształtuje umiejętność permanentnej edukacji, uzupełniania wiedzy i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne, nowe uprawnienia zawodowe) oraz profilowania osobowościowych kompetencji (szkolenia ogólnorozwojowe, uczestnictwo w nowych projektach, praca zespołowa). ET1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student po zakończeniu zajęć potrafi ocenić w jakim zakresie warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego lub regionalnego są zmienianie przez działalność podmiotów gospodarczych, dostosowujących się do nowoczesnych technologii. Student kształtuje swoje pozatechniczne zachowania zawodowe w zgodzie z etyką biznesu i zrównoważonym rozwojem. ET1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K003 Student potrafi określić priorytety związane z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa, firmy, instytucji zatrudniającej go i otoczenia zewnętrznego, tak aby zadania indywidualne, zespołowe oraz założenia strategii rozwoju organizacji zostały zrealizowane. ET1A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K004 Student po zakończeniu zajęć ma ukształtowaną świadomość odpowiedzialności za decyzje zawodowe – merytoryczne oraz decyzje wobec podwładnych i współpracowników. Przedmiot uczy zasad współpracy zespołowej, koordynacji zadaniami zespołowymi i grupowymi jako odmiennymi typami partycypacji - w oparciu o gry menedżerskie. ET1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K005 Przedmiot pozwala na wykształcenie takich kompetencji społecznych i indywidualnych jak: pro przedsiębiorcza postawa, myślenie kreatywne i perspektywiczne oraz skuteczne negocjowanie i skłonność do podejmowania mediacji. ET1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student po zaliczeniu kursu z przedmiotu „Socjologia kierowania i organizacji” posiada niezbędną wiedzę na temat zależności pomiędzy procesami społeczno – kulturowymi a gospodarczymi - we współczesnych warunkach zdeterminowanych przez wiedzę, innowacyjność i przedsiębiorczość. Potrafi stosować terminologię z zakresu zarządzania, kierowania, organizacji i strategii personalnych. Słuchacz kursu nabywa wiedzy o kierunku i dynamice zmian społeczno – gospodarczych, o tym co wpływa na kształtowanie się systemów społecznych i struktur gospodarczych, pozycji firmy na rynku gospodarczym i pracownika na rynku pracy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student przygotowany jest do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań roli zawodowej inżyniera, tzn. z zakresu wiedzy na temat organizacji oraz instytucji ich polityki personalnej. Student, który zaliczył przedmiot, posiada niezbedną wiedzę tzw. faktograficzną i przekrojową dzięki której opisuje i definiuje czym jest organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo, charakteryzuje modele i typologie organizacji, wymienia kryteria podziału przedsiębiorstw zgodnie z przyjetymi kryteriami dla państw UE. Po zakończeniu kursu przedmiotu student posiada wiedzę z zakresu makro i mikro poziomu zagadnień z socjologii kierowania w odniesieniu do procesów zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach o różnej wielkości w sektorach gospodarki innowacyjnej i technologicznych produktów i usług. Student rozpoznaje zasady kształtowania polityki personalnej - doboru, rekrutacji i selekcji pracobiorców, wymagań kompetencyjnych, adaptacji pracownika i systemu motywacji. Słuchacz przygotowany jest do analizy i syntezy kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem inżyniera o kompetencjach twardych w obszarze elektroniki i telekomunikacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student charakteryzuje i klasyfikuje formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw oraz zasady systemu finasowo-księgowego i jego funkcji. Student po zakończeniu kursu przedmiotu nabywa kompetencji twardych z zakresu prowadzenia działalności w ramach własnego przedsięwzięcia biznesowego jako alternatywnej ścieżki zawodowej. Poznaje podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, form i rodzaju umów zatrudnienia, tworzenia zespołów - wykorzystując przygotowanie akademickie i wiedzę w zakresie nowych technologii, elektroniki i telekomunikacji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z wiedzy i znajomości zagadnień merytorycznych – zawodowych, socjologii kierowania, teorii organizacji i zarządzania, poradników prowadzenia działalności biznesowej - poszukując dokumentów i opracowań fachowych. Kurs przedmiotu pozwala nabyć słuchaczom umiejętności pozyskiwania, analizowania i wykorzystywania informacji z literatury przedmiotu społeczno – ekonomicznej, baz danych projektów, badań faktograficznych, ekspertyz, specyfikacji technicznych, spisu norm (m.in. korzystanie z portali infobrokerskich i źródeł netograficznych), kodeksu pracy i dokumentów prawnych oraz innych źródeł - zasobów informacji na temat ochrony własności intelektualnej. Umiejętność korzystania ze źródeł wiedzy pozwoli studentowi na wykorzystanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego tworzenia rozwiązań problemów zawodowych nie tylko w zakresie „wyuczonych” kompetencji twardych (wiedza zawodowa i uprawnienia do wykonywanej pracy) ale również do praktycznego wykonywania zadań, komunikowania się z przełożonymi i współpracownikami. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności zarządzania swoimi kompetencjami twardymi – wiedzą zawodową na potrzeby projektowania i realizacji zadań zawodowych – indywidualnych i zespołowych oraz w roli podwładnego lub na poziomie kadry kierowniczej. Znaczącą umiejętnością kształtowaną w trakcie realizacji przedmiotu jest kwalifikacja do zarządzania zespołem, radzenia sobie typowymi i nietypowymi zadaniami organizacyjnymi, działanie pod presją czasu, asertywność, umiejętność delegowania zadań, zarządzania czasem, motywowanie i negocjowanie. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student w trakcie realizowanego kursu uczy się odpowiedzialności edukacyjnej. Student wdraża się do samokształcenia, wzmacniania swoich kompetencji, co pozwala mu na wyrównywaniu szans na rynku pracy. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kształtuje umiejętność permanentnej edukacji, uzupełniania wiedzy i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne, nowe uprawnienia zawodowe) oraz profilowania osobowościowych kompetencji (szkolenia ogólnorozwojowe, uczestnictwo w nowych projektach, praca zespołowa). + - - - - - - - - - -
M_K002 Student po zakończeniu zajęć potrafi ocenić w jakim zakresie warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego lub regionalnego są zmienianie przez działalność podmiotów gospodarczych, dostosowujących się do nowoczesnych technologii. Student kształtuje swoje pozatechniczne zachowania zawodowe w zgodzie z etyką biznesu i zrównoważonym rozwojem. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi określić priorytety związane z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa, firmy, instytucji zatrudniającej go i otoczenia zewnętrznego, tak aby zadania indywidualne, zespołowe oraz założenia strategii rozwoju organizacji zostały zrealizowane. + - - - - - - - - - -
M_K004 Student po zakończeniu zajęć ma ukształtowaną świadomość odpowiedzialności za decyzje zawodowe – merytoryczne oraz decyzje wobec podwładnych i współpracowników. Przedmiot uczy zasad współpracy zespołowej, koordynacji zadaniami zespołowymi i grupowymi jako odmiennymi typami partycypacji - w oparciu o gry menedżerskie. + - - - - - - - - - -
M_K005 Przedmiot pozwala na wykształcenie takich kompetencji społecznych i indywidualnych jak: pro przedsiębiorcza postawa, myślenie kreatywne i perspektywiczne oraz skuteczne negocjowanie i skłonność do podejmowania mediacji. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Zarządzanie środowiskiem pracy we współczesnych warunkach społecznych i gospodarczych. Międzynarodowe zarządzanie potencjałem pracowniczym. Korporacyjne i lokalne strategie personalne(2 godz.)
2. Aktywność społeczna i zawodowa – od zachowań indywidualnych do interakcji i działań zespołowych w środowisku pracy. Zachowania, działania, w międzynarodowym środowisku pracy. Menedżerowie międzynarodowi jako nowy wymiar kadry kierowniczej. Controling i marketing personalny (4 godz.)
3. Wartości kultury organizacyjnej. Istota interakcji społecznych, komunikowania wewnątrz organizacji i na zewnątrz. Zarządzanie zmiana kultury organizacyjnej (2 godz.)
4. Odmienne sposoby zarządzania zasobami kadrowymi w różnych organizacjach – perspektywa mikro/makro. Typologia organizacji i przedsiębiorstw (2 godz.)
5. Zachowania organizacyjne a zespoły pracownicze. Budowanie zespołów i rola gier menedżerskich
(2 godz.)
6. Polityka planowania personelu ze szczególnym uwzględnieniem szacowania wskaźników zatrudnienia, zwolnienia i stabilizacji zasobów kadrowych, m.in. metoda portfolio pracowniczego (2 godz.)
7. Projektowanie i organizacja stanowiska pracy i budowanie ról zawodowych. Metody oceny pracownika (m.in.: metody ewaluacyjne i perspektywiczne, opis stanowiska pracy, profil kompetencyjny, potencjał kreatywności a potencjał efektywności, rozmowa oceniająca, katalog błędów w ocenie pracownika (2 godz.)
8. Pozyskiwanie pracowników. Dobór i selekcja pracowników. Wprowadzenie pracowników do organizacji. Źródła i formy rekrutacji. E-rekrutacja – wady i zalety. Odejście pracownika z organizacji (4 godz.)
9. Zarządzanie motywatorami finansowymi i pozafinansowymi. Płaca – jej funkcja i struktura (2 godz.)
10. Rozwój zasobów kadrowych. Planowanie osobistego rozwoju pracownika. Szkolenia specjalistyczne i ogólne (2 godz.)
11. Rozwój kadry kierowniczej organizacji. Od zarządzającego do przywódcy – współczesne trendy (2 godz.)
12. Budowanie relacji pracowniczych wewnętrznych i kręgu relacji zewnętrznych. Jak umiejętnie komunikować się i negocjować? (2 godz.)
13. Prawne i etyczne aspekty w zarządzaniu środowiskiem pracy. Wybrane zagadnienia kodeksu pracy. Ochrona danych w organizacji – obowiązki pracodawcy i pracobiorcy (2 godz.)
14. Jak uruchomić własny biznes, czyli rzecz o własnej przedsiębiorczości i innowacyjności. Szanse i bariery (2 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test końcowy, jednokrotnego wyboru z jednym zadaniem praktycznym
Punktacja wyników testu:
od 55% = 3.0
od 65% = 3.5
od 75% = 4.0
od 85% = 4.5
od 95% = 5.0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.
Wymagania formalne – uczestnictwo w zajęciach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Aniszewska G. (red.), 2007: Kultura organizacyjna w zarządzaniu. PWE, Warszawa
2. Armstrong M. 2011: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa
3. Borkowska S. (red.), 2004: Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. Kraków
4. Bugiel J. (red.), 2002: Zarządzanie. Aspekty socjologiczne i psychologiczne. Wyd. AGH, Kraków
5. Cieślik J. 2006: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
6. Czarniawska B., 2010: Trochę inna teoria organizacji. Poltext, Warszawa
7. Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., 2011: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy. Printpap, Łódź
8. Jamka B., 2001: Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa
9. Listwan T,. 2006: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa
10. Rybak M., 2004: Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak