Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium projektowe
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-505-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 potrafi dobrać właściwe narzędzia i technologie do rozwiązania zadania inżynierskiego ET1A_W21, ET1A_W22, ET1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować urządzenie i program komputerowy rozwiązujący problem inżynierski ET1A_U24, ET1A_U27, ET1A_U10 Studium przypadków
M_U002 tworzy dokumentację projektową zgodnie z przyjętymi wzorcami i harmonogramem ET1A_U14, ET1A_U18, ET1A_U16, ET1A_U17, ET1A_U11, ET1A_U15, ET1A_U05 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 pracuje w grupie, może zajmować w niej różne role ET1A_K05, ET1A_K06, ET1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 potrafi dobrać właściwe narzędzia i technologie do rozwiązania zadania inżynierskiego - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować urządzenie i program komputerowy rozwiązujący problem inżynierski - - - + - - - - - - -
M_U002 tworzy dokumentację projektową zgodnie z przyjętymi wzorcami i harmonogramem - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 pracuje w grupie, może zajmować w niej różne role - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

Celem zajęć jest rozwiązanie prostego zagadnienia technicznego, począwszy od koncepcji, poprzez wykonie projektu, na testowaniu i sporządzeniu dokumentacji skończywszy. Zajęcia odbywają się w różnych laboratoriach Katedry Elektroniki i Katedry Telekomunikacji, w zależności od wybranego tematu do realizacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana na postawie zebranej liczby punków na każdy z etapów realizacji projektu. Waga każdego z etapów jest rożna w zależności od typu projektu i jest podawana przez prowadzących na pierwszych zajęciach projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Warunkiem udziału z zajęcia jest terminowe zapisanie się do grupy tematycznej. W przypadku większej liczy chętnych niż liczba miejsc w grupie, brana będzie pod uwagę średnia ocen z przedmiotów inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak