Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Switching nodes for telecommunication and computer networks
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-608-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Stoch Stanisław (stoch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stoch Stanisław (stoch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Teletraffic theory; Switching networks; Layered network architecture; Signaling systems; Switches of type T and type S; Switching systems EWSD, 5ESS, S12; Switches in IP networks; Photonic switching.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows typical structures of interconnection fabrics used in switching nodes and understands their operation ET1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student knows key notions and units in the area of traffic engineering ET1A_W02, ET1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student knows and understands fundamental notions related to switching nodes ET1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student knows the roles and principles of operation of contemporary signaling systems ET1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student is able to evaluate characteristics of a given switching network structure ET1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student is able to assess approaches used in switching node management ET1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student is able to explain and distinguish various kinds of switching network control approaches ET1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Student is able to select a proper structure of a switching network matching the needs of a particular node ET1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work in a team. ET1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows typical structures of interconnection fabrics used in switching nodes and understands their operation - + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows key notions and units in the area of traffic engineering - + - - - - - - - - -
M_W003 Student knows and understands fundamental notions related to switching nodes + + - - - - - - - - -
M_W004 Student knows the roles and principles of operation of contemporary signaling systems - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to evaluate characteristics of a given switching network structure - + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to assess approaches used in switching node management - + - - - - - - - - -
M_U003 Student is able to explain and distinguish various kinds of switching network control approaches - + - - - - - - - - -
M_U004 Student is able to select a proper structure of a switching network matching the needs of a particular node - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work in a team. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Role of telecommunications switching in telecommunication networks

  Notion of telecommunications switching, a very brief history of telecommunications switching, basic components of aa switching node, traffic concentrators, line units.

 2. Basics of telecommunications traffic theory

  Traffic intensity, traffic variations, busy hour, traffic types, quality of service. Full availability system models: Kendall’s notation, loss systems, Little’s formula, waiting systems, other models.

 3. Switched networks

  Access networks to switched networks, ISDN, networking aspects of xDSL, Automatically Switched Optical Network (ASON), Software Defined Network (SDN).

 4. Signaling systems

  Notion and functions of signaling, types of signaling, subscriber signaling, DSS1 signaling, interexchange signaling, SS7 signaling, RSVP signaling.

 5. Space-division switching networks

  Role of switching networks, taxonomy, combinatorial properties of switching networks, networks nonblocking in the strict- and wide-sense, repackable networks, rearrangeable networks, continuous and discrete optimization of switching networks.

 6. Time-division switching networks

  The need for time-division networks, time- and time-multiplexed space switches and relevant networks, digital switching matrices, time-division switching networks, combinatorial properties, scalability and capacity expansion of time-division networks, connecting signal senders, multirate networks.

 7. Packet-switched networks

  IP networks, IP and ATM switching, the concept, buffering, addressing, switch and router examples.

 8. Switches in IP networks

  Router structures, generations of routers, scheduling algorithms for routers, examples of high-speed routers, flow-aware networks and relevant routers.

 9. Photonic switching

  Optical circuit and packet switching, optical switches: guided wave based switches, laser-diode based switches, WDM switches, time-division switches, free-space switching, bubble switches.

 10. Intelligent networks and control of next-generation networks

  Intelligent networks, architectures of next-generation networks, softswitch vs. Peer-to-peer networks.

 11. Control of switching nodes

  Evolution of control systems, programmable control, control of switching networks.

 12. Management of switching systems

  Operation, maintenance, typical operation and maintenance functions, testing of switching networks, simple fault models, fault masking.

 13. Examples of switching systems

  Examples: IP router, telecommunication switching system, cross-connect.

 14. Future of telecommunications switching

  Challenges and trends.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Telecommunications traffic theory

  Traffic intensity, traffic variations, busy hour, traffic types, quality of service. Full availability system models: Kendall’s notation.

 2. Erlang’s and Engset’s models

  Loss systems, Little’s formula, waiting systems, other models.

 3. Switching networks – basic notions

  Role of switching networks, taxonomy, combinatorial properties of switching networks, networks nonblocking in the strict- and wide-sense, repackable networks, rearrangeable networks, continuous and discrete optimization of switching networks.

 4. Time-division switching networks

  The need for time-division networks, time- and time-multiplexed space switches and relevant networks, digital switching matrices, time-division switching networks, combinatorial properties, scalability and capacity expansion of time-division networks, connecting signal senders, multirate networks.

 5. Photonic switching networks

  Optical circuit and packet switching, optical switches: guided wave based switches, laser-diode based switches, WDM switches, time-division switches, free-space switching, bubble switches.

 6. IT routers

  IP networks, IP and ATM switching, the concept, buffering, addressing, switch and router examples, router structures, generations of routers, scheduling algorithms for routers, examples of high-speed routers, flow-aware networks and relevant routers.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The passing final mark is related to the marks received at excercise’s tests.
The student is allowed to take re-sit examination in the appropriate time period.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of mathematics (elementary combinatorics and probability theory)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

 A. Jajszczyk, “Wstęp do telekomutacji”, WNT, Warszawa 2009, wyd. IV (dodruk)
 W. Kabaciński, “Nonblocking electronic and photonic switching fabrics” Springer, NY 2005
 ITU-T recommendations, ETSI standards, IETF documents
 Journals and magazines:
 IEEE Communications Magazine
 IEEE Transactions on Communications
 IEEE Journal on Selected Areas in Communications
 IEEE/ACM Transactions on Networking
 Optical Switching and Networking

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stanisław Stoch, „Podręcznik Inżynierii Ruchu dla Telekomunikacji Polskiej S.A.” (współautor), Kraków, listopad 2000.
2. Stanisław Stoch, Telekomunikacja Cyfrowa, Kraków 1998, Tom1, zeszyt 2 s. 79-90, „Zalecenie ITU-T G.803 w kontekście dotychczasowego sposobu opisu sieci telekomunikacyjnych”.
3. Stanisław Stoch, „Telefonia cyfrowa i cyfrowe systemy komutacyjne.” (skrypt na Studium Podyplomowe „Nowoczesne sieci i usługi telekomunikacyjne”) Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 2000. (potem 2001, 2002, 2003) ISBN 83 86476 34 6

Informacje dodatkowe:

Przedmioty obieralne są dobierane co roku, na postawie bieżących trendów w nauce i technice oraz potrzeb rynku pracy.
Wykłady oraz ćwiczenia dobierane są indywidualnie przez prowadzących, tematyka jest zatwierdzana przez Dziekana ds. studenckich.
Liczba miejsc na niektórych przedmiotach jest ograniczona, dlatego w przypadku większej liczby chętnych, brana będzie pod uwagę średnia ze wskazanych przedmiotów inżynierskich.