Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Multimedia Information Processing and Communications
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-614-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Leszczuk Mikołaj (leszczuk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Leszczuk Mikołaj (leszczuk@agh.edu.pl)
dr inż. Matiolański Andrzej (andmat@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The classes will be realised in a computer laboratory. The course consists of computer exercises on multimedia (mainly video) data processing and transmission.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego, technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach. ET1A_W20 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe. ET1A_U08 Kolokwium
M_U002 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia. ET1A_U27 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. ET1A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego, technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach. - - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe. - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Digitalization

  Basics of conversion of analog multimedia signals to digital form (representation). High-Dynamic-Range (HDR). Fast shutter speed. Digital represenatation of multimedia files (pixels, channels, signals etc.). Basic terms related to multimedia (noise, blurriness, anti-aliasing, etc.).

 2. Advanced Topics in Digital Photography

  High Dynamic Range Imaging (HDRI).

 3. Logical and Arithmetical Operations on Images

  Image as a matrix of pixels. Logical operations with images (AND, OR, XOR, NEGATIVE, threshold). Basic arithmetical/numerical operations on images (weighted sum/convolution, basics of background modeling/foreground detection).

 4. Histograms

  Histograms: equalization, matching, image statistics, generation and comparing.

 5. Mathematical Morphological (MM) Operations on Images

  Basic Mathematical Morphological (MM) operations (erosion, dilation, opening, closing, hit-or-miss, thickening, distance metrics, contours finding, etc.).

 6. Audio Signal Compression

  General concept of Moving Picture Experts Group (MPEG) Audio Layer II (MP2) and MPEG Audio Layer III (MP3) codecs. Advanced Audio Coding (AAC) and High-Efficiency-AAC (HE-AAC) v.2 codecs. Digital Audio Broadcasting (DAB) and DAB+ digital radio. Lossless audio compression.

 7. Image Signal Compression

  Lossless visual compression. Application of Discrete Cosine Transform (DCT) in Joint Photographic Experts Group (JPEG). Discrete Wavelet Transform (DWT).

 8. Video Signal Compression

  Lossless video compression. Application of Discrete Cosine Transform (DCT) in Moving Picture Experts Group (MPEG). Motion vectors. Multimedia content libraries, commonly used for application development: Consumer Digital video Library (CDVL), AGH resources, etc.

 9. Test 1

  Test 1

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 57 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. To obtain a positive final assessment (FA) it is necessary to obtain a positive evaluation of the test / tests (lecture and laboratory).
2. The average (AVG) of the ratings is affected by attendance.
3. We set a final assessment on the basis of the relationship:
if AVG>4.75 then FA:=5.0 else
if AVG>4.25 then FA:=4.5 else
if AVG>3.75 then FA:=4.0 else
if AVG>3.25 then FA:=3.5 else
FA:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak