Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Protokoły rutingu wewnętrznego w sieciach IP
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-615-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Szymański Andrzej (szymans@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Łoziak Krzysztof (kloziak@agh.edu.pl)
mgr inż. Rząsa Jacek (rzasa@agh.edu.pl)
dr inż. Szymański Andrzej (szymans@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o metodach i protokołach doboru tras stosowanych w sieciach IP w ramach jednej domeny administracyjnej Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i administracji sieci teleinformatycznych Kolokwium
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych warstwy trzeciej Studium przypadków ,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 student umie pracować w zespole zajmującym się konfiguracją urządzeń sieciowych Studium przypadków
M_U002 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci Studium przypadków
M_U003 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci Studium przypadków
M_U004 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy trzeciej oraz protokoły doboru tras w ramach jednej domeny administracyjnej Studium przypadków ,
Kolokwium
M_U005 student potrafi porównać rozwiązania sieciowe, obejmujące jedną domenę administracyjną, oparte na różnych protokołach doboru tras pod kątem ich skalowalności i czasu reakcji na zmiany Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o metodach i protokołach doboru tras stosowanych w sieciach IP w ramach jednej domeny administracyjnej + - + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i administracji sieci teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych warstwy trzeciej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student umie pracować w zespole zajmującym się konfiguracją urządzeń sieciowych - - + - - - - - - - -
M_U002 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci - - + - - - - - - - -
M_U003 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci - - + - - - - - - - -
M_U004 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy trzeciej oraz protokoły doboru tras w ramach jednej domeny administracyjnej + - + - - - - - - - -
M_U005 student potrafi porównać rozwiązania sieciowe, obejmujące jedną domenę administracyjną, oparte na różnych protokołach doboru tras pod kątem ich skalowalności i czasu reakcji na zmiany + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Dobór trasy w sieciach IPv4 i IPv6, tablica tras; klasyfikacja protokołów rutingu i cel ich stosowania.
2. Protokół OSPFv2: zakres i sposób wymiany informacji między węzłami, reguły wyboru optymalnych tras, architektura domeny
3. Protokół OSPFv2: zagadnienia agregacji, filtrowania, redystrybucji i znakowania tras
4. Protokół OSPFv3: zakres i sposób wymiany informacji między węzłami, reguły wyboru optymalnych tras, architektura domeny
5. Protokół OSPFv3: zagadnienia agregacji, filtrowania, redystrybucji i znakowania tras.
6. Protokół IS-IS: zakres i sposób wymiany informacji między węzłami, reguły wyboru optymalnych tras, architektura domeny
7. Protokół IS-IS: zagadnienia agregacji, filtrowania, redystrybucji i znakowania tras.
8. Protokoły RIPv2 oraz RIPng: reguły wymiany informacji i wyboru najlepszej trasy; mechanizmy zapobiegające powstawianiu pętli; agregacja, filtrowanie, redystrybucja i znakowanie tras.
9. Protokół EIGRP: zakres i sposób wymiany informacji między węzłami, reguły wyboru optymalnych tras, metryka kompozycyjna, zagadnienia agregacji, filtrowania, redystrybucji i znakowania tras.
10. Zagadnienia wymiany informacji między protokołami rutingu – cz. 1
11. Zagadnienia wymiany informacji między protokołami rutingu – cz. 2
12. Zagadnienia skalowalności protokołów rutingu wewnętrznego – cz. 1
13. Zagadnienia skalowalności protokołów rutingu wewnętrznego – cz. 2
14. Zagadnienia dotyczące szybkości reakcji protokołów rutingu wewnętrznego na awarie
15. Kierunki rozwoju mechanizmów i protokołów doboru tras wewnątrz domeny administracyjnej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Protokół OSPFv2 (zagadnienia komunikacji między węzłami, architektura sieci i odwzorowanie topologii sieci w bazie LSA, zagadnienia komunikacji między obszarami, agregacja informacji na brzegach obszarów)
2. Protokół OSPFv3 (różnice w stosunku do OSPFv2, komunikacja międzyobszarowa i agregacja informacji)
3. Protokół ISIS (architektura sieci i zagadnienia komunikacji między węzłami, komunikacja międzyobszarowa i agregacja informacji)
4. Protokół RIP
5. Protokół EIGRP
6. Wzajemna redystrybucja informacji pomiędzy protokołami doboru tras, rozwiązywanie problemów z redystrybucją tras
7. Studium przypadku

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 36 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego, pisemnego i ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw działania sieci IP, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną i literaturą fachową w tym języku.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jeff Doyle, Jennifer Carroll, Routing TCP/IP, Volume I (CCIE Professional Development), Second Edition, Cisco Press, Oct. 2005
2. G. Malkin, RIP Version 2, IETF RFC 2453, November 1998
3. J. Moy, OSPF Version 2, IETF RFC 2328, April 1998
4. R. Callon, Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments, IETF RFC 1195, December 1990

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza możliwości budowy elastycznych sieci agregacyjnych opartych na technice Ethernet — An analysis of the possibility to use the Ethernet technology for flexible aggregation networks / Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Jacek RZĄSA, Andrzej JAJSZCZYK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2012 R. 85 nr 7, s. 566–575. — Bibliogr. s. 575

Assessment of quality of service mechanisms in provider backbone bridge ethernet networks / Piotr BORYŁO, Andrzej SZYMAŃSKI // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2013 R. 86 nr 8–9 dod.: CD, s. 905–910. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 910, Abstr.. — Tekst na dołączonym CD-ROMie. — KSTiT’2013 : XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Gdańsk, 4–6 września 2013

Resource provisioning for multigranular traffic flows in multilayer networks / Jacek RZĄSA, Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // Photonic Network Communications ; ISSN 1387-974X. — 2012 vol. 23 no. 1, s. 60–66. — Bibliogr. s. 65, Abstr.. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11107-011-0336-9.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak