Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierunki rozwoju telekomunikacji
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-616-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Szott Szymon (szott@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kosek-Szott Katarzyna (kosek@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Szott Szymon (szott@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju telekomunikacji ET1A_W10, ET1A_W09 Projekt
Umiejętności
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla zrozumienia literatury fachowej ET1A_U05 Projekt
M_U002 Potrafi pozyskiwać i interpretować informacje z literatury i baz danych ET1A_U01 Projekt
M_U003 Potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny telekomunikacji ET1A_U06 Projekt
M_U004 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację zadania badawczego lub projektowego ET1A_U03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju telekomunikacji + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla zrozumienia literatury fachowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać i interpretować informacje z literatury i baz danych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny telekomunikacji - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację zadania badawczego lub projektowego - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykłady obejmują 14 dwugodzinnych spotkań ze specjalistami z firm telekomunikacyjnych. Zaproszeni zostaną przedstawiciele firm produkujących oprogramowanie (COMARCH, IBM, Google, Capgemini, Ericpol, Stonesoft/McAfee, Microsoft), sprzęt (Cisco, Juniper, Motorola, Nokia Solutions and Networks, Huawei, Mitsubishi, Delphi), a także operatorzy telefonii stacjonarnej (Orange) oraz komórkowej (Orange, T-Mobile, Play, Plus). Wykłady dotyczą kierunków rozwoju telekomunikacji, jej aktualnych trendów i przewidywanych zmian, najważniejszych stojących przed nią wyzwań, specyfiki telekomunikacyjnego rynku pracy, oraz kluczowych umiejętności osób pracujących w branży telekomunikacyjnej.

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe obejmują konsultacje z osobą prowadzącą zajęcia i samodzielną pracę studenta w temacie obejmującym wybrany przez niego projekt. Projekty będą dotyczyły najbardziej aktualnych zagadnień telekomunikacyjnych. Ich celem będzie zaznajomienie z najnowszymi trendami i wyzwaniami w szeroko pojętej branży telekomunikacyjnej. Dodatkowo, projekty te powinny rozwinąć umiejętność analitycznego myślenia, syntezy przestudiowanego materiału oraz poprawnego wyciągania wniosków.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń projektowych. Dla osób spełniających ten warunek, ocena końcowa będzie odpowiadała ocenie uzyskanej za projekt.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Czasopisma wydawnictwa IEEE (Communications Magazine, Journal on Selected Areas in Communications, Transactions on Communications, Wireless Communications), czasopisma innych wydawnictw (ACM, Elsevier, Wiley, Springer) oraz materiały najbardziej prestiżowych konferencji (ICC, INFOCOM, GLOBECOM, SIGCOMM).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Kosek-Szott, A. Krasilov, A. Lyakhov, M. Natkaniec, A. Safonov, S. Szott, I. Tinnirello, “What’s New for QoS in IEEE 802.11?,” IEEE Network, vol. 27, no. 6, pp. 95-104, 2013.

Informacje dodatkowe:

Brak