Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-621-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Worek Cezary (worek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krzak Łukasz (lkrzak@agh.edu.pl)
Worek Cezary (worek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia ET1A_U27 Wykonanie projektu
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania obwodów drukowanych i nowoczesnych technik montażu elektronicznego. ET1A_W02, ET1A_W16, ET1A_W12 Wykonanie projektu
M_W003 Student dysponuje ogólną wiedzą na temat doboru aktywnych i biernych podzespołów elektronicznych, technologii wykonania urządzeń elektronicznych, analizy i modelowania rzeczywistych elementów używanych w projekcie oraz zabezpieczania zmontowanych układów elektronicznych. ET1A_W22, ET1A_W05 Wykonanie projektu
M_W004 Student ma podstawową wiedzę w zakresie formułowania, analizy i poszukiwanie rozwiązania problemu inżynierskiego i wykorzystuje w swojej pracy komputerowe narzędzia wspomagające zarządzanie i prowadzenie projektów inżynierskich. ET1A_W22, ET1A_W16, ET1A_W15 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne ET1A_U25 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; Student potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany, korzystając ze specjalizowanego oprogramowania; ET1A_U03, ET1A_U19 Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu ET1A_U18 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje ET1A_K02 Wykonanie projektu
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych ET1A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania obwodów drukowanych i nowoczesnych technik montażu elektronicznego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje ogólną wiedzą na temat doboru aktywnych i biernych podzespołów elektronicznych, technologii wykonania urządzeń elektronicznych, analizy i modelowania rzeczywistych elementów używanych w projekcie oraz zabezpieczania zmontowanych układów elektronicznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę w zakresie formułowania, analizy i poszukiwanie rozwiązania problemu inżynierskiego i wykorzystuje w swojej pracy komputerowe narzędzia wspomagające zarządzanie i prowadzenie projektów inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; Student potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany, korzystając ze specjalizowanego oprogramowania; - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematy poruszane na wykładzie:

1. Elementy projektoznawstwa i zarządzania projektami w pracy inżynierskiej.

Omówienie zagadnień projektowania wstępnego i szczegółowego, zagadnień formułowania i analizy problemu oraz etapu poszukiwania rozwiązania, narzędzia wspomagające zarządzanie dokumentacją i prowadzenie projektów inżynierskich.

2. Podstawowe narzędzia do projektowania stosowane w wytwarzaniu układów elektronicznych.

Czynniki wpływające na dobór narzędzi programowych w pracy inżynierskiej; konfiguracja środowiska pracy na przykładzie oprogramowania Eagle i Altium Designer; edycja schematów, płytek PCB i obsługa bibliotek elementów na przykładzie oprogramowania Eagle i Altium Designer; tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej i technologicznej projektów układów elektronicznych wraz z elementami zarządzania jakością.

3. Zasady projektowania obwodów drukowanych.

Wybrane problemy dotyczące topologii obwodów drukowanych, omówienie reguł projektowania obwodów analogowych, cyfrowych i obwodów wysokoczęstotliwościowych, wybrane problemy związane z integralnością sygnałową, uwzględnienia wymagań norm kompatybilności elektromagnetycznej w projektach układów elektronicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu, laboratorium oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z projektu (75%) i wykładów (30%) uzyskanych we wszystkich terminach.
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3
4. Jeżeli pozytywną ocenę z projektu, laboratorium i zaliczenia wykładu uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość elementów fizyki ciała stałego
• Znajomość elementów elektronicznych
• Znajomość analogowych układów elektronicznych
• Znajomość cyfrowych układów elektronicznych
• Znajomość technik symulacyjnych
• Znajomość techniki mikroprocesorowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Kisiel, “Podstawy technologii dla elektroników”, BTC 2005,
2. Zb. Szczepański, St. Okoniewski „Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników”, WSiP 2007,
3. Zb. Rymarski „Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych”, Wyd. Polit. Śląskiej 2000,
4. K. Bukat, H. Hackiewicz, „Lutowanie bezołowiowe”, BTC, 2008
5. Ch. Harper, “Elektronic Packaging and Interconnection Handbook”, Mc Graw Hill 2000,
6. K. Gilleo, “Area Array Packaging Handbook”, Mc Graw Hill 2000,
7. W.J. Greig, Integrated Circuit Assembly and Interconnections”, Springer 2007,
8. W. Gasparski, „Projektoznawstwo”, WNT, Warszawa,1988
9. Henryk Wieczorek, „EAGLE pierwsze kroki”, BTC, Warszawa 2007, ISBN978-83-60233-19-1
10. Elya B. Joffe, Kai-Sang Lock, Grounds for grounding : a circuit-to-system handbook. John Wiley & Sons, IEEE, 2010.
11. Spartaco Caniggia , Francescaromana Maradei, Signal Integrity and Radiated Emission of High-Speed Digital Systems, John Wiley & Sons, December 2008
12. Howard Johnson, Martin Graham, „High-Speed Signal Propagation: advanced BlackMagic”, Prentice Hall PTR, 2002
13. Mark I. Montrose, „Printed Circuits Board Design Techniques for EMC Compliance”, IEEE Press 2000
14. P. Horowitz, W. Hill: Sztuka Elektroniki, WKŁ, Warszawa cz. 1 i 2. wydanie: 9/2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wojciech Piasecki, Marek Florkowski, Henryk Jankowski, Cezary Worek, Artur Mirocha, „Skuteczne
zasilanie automatyki rozproszonej”, Control Engineering Polska, 2005 R. 3 nr 5 s. 47–55.
Artur Lipowski, Cezary Worek, „Systemy operacyjne w systemach mikroprocesorowych”, Elektronika
Praktyczna Plus, 2006 nr 1 wyd. spec. s. 39–42.
Cezary Worek, Sławomir Ligenza, “Parallel operation of MOSFET and IGBT transistors in resonant mode
converters”, Przegląd Elektrotechniczny, 2010 R. 86 nr 7 s. 317–319.
Cezary Worek, Marcin Szczurkowski, „Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych
przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, Przegląd Elektrotechniczny, 2010 R.
86 nr 3 s. 176–178.
Cezary Worek, Sławomir Ligenza: “Zintegrowany element magnetyczny zwiększający sprawność
rezonansowych układów przetwarzania energii”, Przegląd Elektrotechniczny, 2012 R. 88 nr 11b s. 323–
325.
Sławomir Ligenza, Cezary Worek, “Design techniques for the reduction of the radiated electromagnetic
emission in flyback SMPS, Przegląd Elektrotechniczny, 2097, R. 88 NR 2/2012, s. 28-30.
Cezary Worek, Łukasz Krzak, “Bateryjny, bezprzewodowy układ zasilania z systemem dwukierunkowego
przesyłu energii przystosowany do pracy w podziemiach kopalń” Mechanizacja i Automatyzacja
Górnictwa, 2012 R. 50 nr 5 s. 11–17.
Cezary Worek, “A contactless battery power supply system with bidirectional energy transfer”, Przegląd
Elektrotechniczny, 2013 R. 89 nr 3b s. 273–275.

Informacje dodatkowe:

Brak