Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie terminali mobilnych z systemem operacyjnym Android
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-701-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dańda Jacek (danda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dańda Jacek (danda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Umiejętność tworzenia usług dla OS Android. ET1A_U03, ET1A_W17, ET1A_U02, ET1A_U10, ET1A_W06, ET1A_U06, ET1A_U04, ET1A_U05, ET1A_W07, ET1A_W08, ET1A_U01 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Umiejetność programowania dla systemu Android ET1A_U03, ET1A_W17, ET1A_U02, ET1A_U10, ET1A_W06, ET1A_U06, ET1A_U04, ET1A_U05, ET1A_W07, ET1A_W08, ET1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Znajomość Java dla Android OS ET1A_U03, ET1A_W17, ET1A_U02, ET1A_U10, ET1A_W06, ET1A_U06, ET1A_U04, ET1A_U05, ET1A_W07, ET1A_W08, ET1A_U01 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Umiejętność tworzenia GUI w OS Android ET1A_U03, ET1A_W17, ET1A_U02, ET1A_U10, ET1A_W06, ET1A_U06, ET1A_U04, ET1A_U05, ET1A_W07, ET1A_W08, ET1A_U01 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Umiejętność tworzenia usług dla OS Android. - - - - - - - - - - -
M_W002 Umiejetność programowania dla systemu Android - - - - - - - - - - -
M_W003 Znajomość Java dla Android OS - - - - - - - - - - -
M_W004 Umiejętność tworzenia GUI w OS Android - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w wykładach 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z wyników plus punkty za aktywność.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość Java

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Conder, L. Darcey, "Android", wyd II, Helion, Gliwice 2011
2. Google, http://developer.android.com/index.html
3. M. L. Murphy, " The Busy Coder's Guide to Android Development", commonsware.com/Android/Android-1_0-CC.pdf, CommonsWare 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak