Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy sygnalizacji i zarządzania
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-703-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chodorek Robert (chodorek@agh.edu.pl)
dr inż. Staniszewski Andrzej (stanisze@kt.agh.edu.pl)
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
mgr inż. Rzym Grzegorz (rzym@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przegląd podstawowych problemów związanych z systemami sygnalizacyjnymi i systemami zarządzania
w sieciach telekomunikacyjnych z uwzględnieniem definicji usług telekomunikacyjnych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania; Kolokwium
M_W002 zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; Kolokwium
M_W003 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych Kolokwium
M_W004 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach; Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe Projekt
M_U002 Potrafi pisać raporty, analizy, przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski. Projekt
M_U003 Rozumie zasady programowania sieciowego Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się Projekt
M_K002 Potrafi pracować w grupie Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania; + - + + - - - - - - -
M_W002 zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; + - - - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach; + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pisać raporty, analizy, przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski. - - + - - - - - - - -
M_U003 Rozumie zasady programowania sieciowego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (15 godzin), laboratorium (15 godzin) oraz zajęć projektowych (10 godzin)

WYKŁADY

1. Organizacja przedmiotu. Podstawowe informacje na temat współdziałania płaszczyzny transmisji danych, sygnalizacji i zarządzania.
Informacje na temat sposobu prowadzenia przedmiotu oraz warunków uzyskania zaliczenia. Klasyfikacja i atrybuty usług. Poziom i jakość usług. . Protokoły komunikacyjne. Sterowanie w sieciach – obsługa wywołań, dobór trasy, realizacja połączenia i nadzór nad nim. Rola systemów zarządzania w sieciach telekomunikacyjnych. OAMP (Operation, Administration, Management, Provisioning). Adresacja i numeracja. Przykłady środowisk sieciowych.
2. Przegląd problematyki działania systemów sygnalizacji.
Podstawowe definicje związane z sygnalizacją. Funkcje realizowane przez systemy sygnalizacji. Rola systemów sygnalizacji w różnych środowiskach sieciowych. Wymagania stawiane systemom sygnalizacji. Sygnalizacja w sieciach szerokopasmowych i wielousługowych. Podstawowe informacje dotyczące Systemu Sygnalizacji nr 7.
3. Klasyczne usługi telekomunikacyjne.
Telefonia jako klasyczny przykład sieci i usługi telekomunikacyjnej. Koncepcja i ewolucja sieci inteligentnej. Rozwój zbioru usług inteligentnych, koncepcja Capability Set. Usługi Multimedialne i szerokopasmowe.
4. Podstawowe metody formalne w zarządzaniu .
Opis elementów systemów zarządzania. Model zarządca-agent. Modelowanie informacji zarządzania. Zapis definicji obiektu. Modelowanie obiektowe. Model FCAPS. Podstawowe architektury zarządzania. Zastosowanie UML w zarządzaniu. Zastosowanie XML w zarządzaniu. Zarządzanie warstwą, zarządzanie systemami. Model zarządca-agent. Baza informacji zarządzania MIB..
5. Zarządzanie sieciami pakietowymi.
Specyfika zarządzania sieciami pakietowymi. Protokół SNMP i SNMPv2. Podstawowe funkcje SNMP. Monitorowania działania sieci pakietowych. Ewolucja zarządzania sieciami pakietowymi.
6. Podstawy zarządzania w technice MPLS.
Przydział etykiet w MPLS, Opis styków w MPLS. Przegląd podstawowych MIBów stosowanych w MPLS. Specyfika zarządzania w MPLS. Podstawowe informacje o sygnalizacji i zarządzaniu w środowisku ASON i GMPLS.
7. Koncepcja wirtualizacji.
Typy wirtualizacji: parawirtualizacja i pełna wirtualizacja. Koncepcja wirtualizacji zasobów sieciowych oraz zasobów węzłowych. Podstawowe środowiska wirtualizacyjne. Opis środowiska XeN oraz VMware. Analiza efektywności działania środowiska wirtualizacyjnego.
8. Sieci i usługi grid.
Definicja sieci i usługi grid. Standaryzacja sieci grid zgodnie z Open Grid Forum. Sposób realizacji usługi grid w konkretnym środowisku sieciowym.
9. Cloud computing.
Infrastruktura sieciowa zorientowana na realizację usług. Elementy architektury koncepcji „cloud”. Przykłady realizacji środowiska „cloud”.
10. Elementy teorii i implementacji koncepcji niezawodności w realizacji usług.
Miary niezawodności. Realizacja postulatu podnoszenia niezawodności sieci i usług w wybranych technikach sieciowych. Ewolucja koncepcji niezawodności.
11. Podsumowanie wykładów i zajęć projektowych z zarządzania.
Ewolucja systemów zarządzania. Definiowane usług w sieciach heterogenicznych. Umowy SLA. Tendencje rozwojowe na rynku usług telekomunikacyjnych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji projektu (opracowanie teoretyczne oraz realizacja praktyczna) oraz zaliczenia kolokwium z tematyki wykładowej, jest obliczana średnia (sr) z zaliczenia laboratorium oraz kolokwium.
2. Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie średniej ważonej (sr) z ocen z laboratorium (30%), projektu (30%) i kolokwium (40%) uzyskanych we wszystkich terminach:
3. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi
według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie
średniej ważonej innych ocen stosuje się takie same progi jak zdefiniowane w §27, pkt. 4 Regulaminu
Studiów.
4. W przypadku nieuzyskania zaliczenia ćwiczeń w podstawowym terminie studentowi przysługuje
prawo do dwóch terminów poprawkowych, podobnie w przypadku egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki do wykładów, http://www.eit.agh.edu.pl
2. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE
3. P. Czarnecki, A. Jajszczyk, J. Lubacz. “Standardy zarządzania sieciami. OSI/NM, TMN”, Wydawnictwa EFP, Poznań 1995.
4. J. Ding. „Advances in Network Management” CRC Press, 2010.
5. W. Stallings, Protokoły SNMP i RMON, Vademecum Profesjonalisty, Helion 2003.
6. M. Subramanian, Network Management, Principles and Practice, Addison-Wesley, 2000.
7. Opis środowiska JAIN SLEE.
8. Rekomendacje TeleManagement Forum.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Piero Castoldi, Filippo Cugini, P. Ghelfi, Luca Valcarenghi, Gerard Frantzl, Phillipe Gravey, Michel
Morvan, Luca Rea, Francesco Matera, Krzysztof Wajda, „Design of reliable Metro core networks”, ICTON
2007 (RONEXT workshop), 1-5 July 2007, Rome.
2. Jorge M. Finochietto, Fabio Neri, Krzysztof Wajda, Rafał Watza, Jerzy Domżał, Martin Nord, Evi
Zouganeli: “Towards optical packet switched MANs: design issues and tradeoffs”, Optical Switching and
Networking, ISSN 1573-4277. — 2008 vol. 5 s. 253–267.
3. María Ángeles Callejo Rodríguez, Juan Antonio Sanz García, Adrián Maeso Martín-Carnerero, Peter
Racz, Fabio Hecht, Spiros Spirou, Ioanna Papafili, George Stamoulis, Wolfgang Kellerer, Krzysztof Wajda:
NGN Usage in Future Internet Scenarios, MobileSummit 2010, Valencia, June 16-18, 2010.
4. Janusz Gozdecki, Miroslaw Kantor, Krzysztof Wajda, Wojciech Molisz, Jacek Rak: “Implementation and
Validation Aspects of Network Resource Provisioning Module for the Future Internet IIP Initiative”, 13th
International Conference on Transparent Optical Networks ICTON2012, July 2-5 2012, Coventry, UK.
5. Janusz Gozdecki, Mirosław Kantor, Krzysztof Wajda, Jacek Rak, A Flexible Provisioning Module for
Optimizing Utilization of Resources for the Future Internet IIP Initiative, konferencja Networks 2012
(15th International Telecommunications Strategy and Planning Symposium), 15-18.10.2012.
6. Ioanna Papafili, Krzysztof Wajda, Roman Lapacz, Alessandro Predieri, Tomas Bocek, Michael Seufert,
An Overview of Application Traffic
Management Approaches: Challenges and Potential Extensions. International Conference on Innovative
Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS), 2014 Eighth, Year: 2014, Pages: 50 – 57,
DOI: 10.1109/IMIS.2014.7
7. Zbigniew Dulinski, Rafał Stankiewicz, Krzysztof Wajda. Mechanism for dynamic optimization of interdomain traffic cost in multi-homed ISP’s network, 16th International Telecommunications Network
Strategy and Planning Symposium (Networks), 2014, Pages: 1 – 7, DOI: 10.1109/NETWKS.2014.695926
8. Janusz Gozdecki, Mirosław Kantor, Krzysztof Wajda, Jacek Rak: " Methods of Network Resource
Provisioning for the Future Internet IIP Initiative", Telecommunication Systems 03/2015;
DOI:10.1007/s11235-015-9997-5.

Informacje dodatkowe:

Jeżeli studenci wyrażą zgodę, materiały do zajęć (slajdy, instrukcje laboratoryjne) mogą być
przygotowane w języku angielskim.