Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierunki rozwoju telekomunikacji
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-704-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kosek-Szott Katarzyna (kosek@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kosek-Szott Katarzyna (kosek@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Szott Szymon (szott@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł dotyczy kierunków rozwoju telekomunikacji, jej aktualnych trendów i przewidywanych zmian oraz najważniejszych stojących przed nią wyzwań.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju telekomunikacji ET1A_W10, ET1A_W09 Projekt
Umiejętności
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla zrozumienia literatury fachowej ET1A_U05 Projekt
M_U002 Potrafi pozyskiwać i interpretować informacje z literatury i baz danych ET1A_U01 Projekt
M_U003 Potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny telekomunikacji ET1A_U06 Projekt
M_U004 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację zadania badawczego lub projektowego ET1A_U03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju telekomunikacji - - - + + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla zrozumienia literatury fachowej - - - + + - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać i interpretować informacje z literatury i baz danych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny telekomunikacji - - - + + - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację zadania badawczego lub projektowego - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe obejmują konsultacje z osobą prowadzącą zajęcia i samodzielną pracę studenta w temacie obejmującym wybrany przez niego projekt. Projekty będą dotyczyły najbardziej aktualnych zagadnień telekomunikacyjnych. Ich celem będzie zaznajomienie z najnowszymi trendami i wyzwaniami w szeroko pojętej branży telekomunikacyjnej. Dodatkowo, projekty te powinny rozwinąć umiejętność analitycznego myślenia, syntezy przestudiowanego materiału oraz poprawnego wyciągania wniosków.

Konwersatorium:

Konwersatoria obejmują dziesięć spotkań trwających 135 min. W ramach części ze spotkań zaproszeni zostaną przedstawiciele firm produkujących oprogramowanie (COMARCH, IBM, Google, Capgemini, Ericpol, Stonesoft/McAfee, Microsoft) oraz sprzęt (Cisco, Juniper, Motorola, Nokia Solutions and Networks, Huawei, Mitsubishi, Delphi). Konwersatoria dotyczą kierunków rozwoju telekomunikacji, jej aktualnych trendów i przewidywanych zmian, najważniejszych stojących przed nią wyzwań, specyfiki telekomunikacyjnego rynku pracy, oraz kluczowych umiejętności osób pracujących w branży telekomunikacyjnej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń projektowych. Dla osób spełniających ten warunek, ocena końcowa będzie odpowiadała ocenie uzyskanej za projekt.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uruchomienie przedmiotu tylko powyżej 30 studentów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Czasopisma wydawnictwa IEEE (Communications Magazine, Journal on Selected Areas in Communications, Transactions on Communications, Wireless Communications), czasopisma innych wydawnictw (ACM, Elsevier, Wiley, Springer) oraz materiały najbardziej prestiżowych konferencji (ICC, INFOCOM, GLOBECOM, SIGCOMM).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Kosek-Szott, A. Krasilov, A. Lyakhov, M. Natkaniec, A. Safonov, S. Szott, I. Tinnirello, “What’s New for QoS in IEEE 802.11?,” IEEE Network, vol. 27, no. 6, pp. 95-104, 2013.
K. Kosek-Szott, L. Prasnal, M. Natkaniec, “A Novel IEEE 802.11aa Intra-AC Prioritization Method for Video Transmissions”, IEEE GLOBECOM 2014, USA, 8-12 December 2014.

Informacje dodatkowe:

Brak