Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat na studia I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki i fizyki typowe dla absolwenta szkoły średniej, po ukończeniu klasy matematyczno-fizycznej.
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa maturalnego.
Więcej informacji:
http://www.agh.edu.pl/kandydaci/podstawowe-informacje/krok-po-kroku/krok-po-kroku-na-studia-i-stopnia/

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 73/2013 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Dolny limit ilości studentów:

50

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Kierunek studiów wpisuje się zarówno w strategię rozwoju AGH (uchwała Senatu nr 19/2013) jak i wydziału IEiT (uchwała RW 79/2013 z dnia 25.04.2013r). Zarówno strategia rozwoju AGH jak i Wydziału wskazuje na zasadnicze cele jakimi są: „rozwój wiedzy oraz kształcenie studentów w krajowej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej poprzez ciągłe podwyższanie jakości kształcenia, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz sprawne funkcjonowanie organizacyjne we wszystkich obszarach działania uczelni, zacieśnianie współpracy ze środowiskiem biznesu oraz społeczeństwem.” Każda z wymienionych strategii rozwoju w obszarze kształcenia stawia sobie za cel „wysoką jakość procesu kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia, dalsze rozwijanie jakości na wszystkich poziomach kształcenia, kształcenie dla potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy, kształcenie studentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, mobilnych i przedsiębiorczych zarówno podczas studiów, jak i w pracy zawodowej.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
trzeci, szósty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Określa § 17 Regulaminu studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisałwa Staszica w Krakowie – uchwała Senatu AGH nr 72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
http://www.dzn.agh.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=44

Studia indywidualne:

-

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z § 14, Regulaminu Studiów AGH,z wagą 60%
2) końcowej oceny pracy, ustalonej zgodnie z § 24 ust. 9, Regulaminu Studiów AGH, z wagą 20% ;
3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję, z wagą 20%.

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Student wykonuje pracę dyplomową zgodnie z § 24, Regulaminu Studiów AGH

Dodatkowe informacje:

-